|   print

[  ]
 
Ruyter van Steveninck ED de

86 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport komt voort uit de vaststelling dat de huidige beoordelingssystemen voor stoffen te weinig rekening houden met de samenstelling en het functioneren van de te beschermen ecosystemen en heeft tot doel a) een overzicht te geven van ecosysteemkenmerken die gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van de effecten van stoffen op ecosystemen en b) te komen tot een voorstel voor een onderzoeksprogramma dat gericht is enerzijds op het beschikbaar maken van systeem-ecologische kennis voor de ontwikkeling van criteria ten behoeve van het stoffenbeleid en anderzijds op het op korte termijn kwantificeren van het ecologisch rendement van het stoffenbeleid. Als eerste stap hiertoe is er een literatuurverkenning uitgevoerd door RIVM en RIN en is er aanzet gegeven voor een onderzoeksprogramma (Deel I) Literatuurstudie en onderzoeksvoorstel zijn vervolgens ter discussie gesteld tijdens een studiedag onder voorzitterschap van de RMNO. Het verslag van deze bijeenkomst is bijgevoegd (Deel II). Op grond van de resultaten van deze workshop is een voorstel geformuleerd voor een programma van onderzoek waarin de nadruk wordt gelegd op een koppeling tussen enerzijds het stoffenbeleid ten aanzien van ecosystemen en anderzijds stofgerichte analyses van ecosystemen (Deel III). Dit voorstel, tenslotte, is besproken door vertegenwoordigers van BEON, NMF, NRLO, RIN, RIVM, Rijkswaterstaat/DGW, VROM/SR en VU, onder voorzitterschap van de RMNO. Het verslag van dit overleg is bijgevoegd (Deel IV). Het rapport is aangeboden aan de RMNO met het verzoek over het voorgestelde onderzoeksprogramma te adviseren. Een advies wordt in het eerste kwartaal van 1990 verwacht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-11-30 )