|   print

SimpleTreat 3.0: a model to predict the distribution and elimination of Chemicals by Sewage Treatment Plants
[ SimpleTreat 3.0: een model ter voorspelling van de distributie en eliminatie van chemicalien door rioolwaterzuiveringsinstallatie (rzwi) ]
 
Struijs J

49 p in English   1996

RIVM Rapport 719101025
download pdf (1885Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The spreadsheet SimpelTreat 3.0 is a model to predict the distribution and elimination of chemicals by sewage treatment. Simpeltreat 3.0 is an improved version of SimpleTreat, applied in the Netherlands in the Uniform System for the Evaluation of Substances (USES version 1.0, 1994). Although in the very beginning strong reservations were encountered, the model has become accepted as a useful tool for generic exposure assessment. It is now recognized that the accuracy of exposure assessment, in particular for the water compartment in urban regions, is largely determined by the accuracy with which the chemical fate in sewage treatment plants (STP) can be predicted. This model includes a wider range of operation modes of wastewater purification to account for the variety of communal wastewater scenarios across the EU. Chemical transport and transformation processes also cover a wider range of applications both for compound properties and scenarios. Emission of substances via sludge production was modified to account for the presence and absence of primary sedimentation. The first scenario applies to the urban areas where usually large installations purify the raw wastewater ; the second is more representative for rural regions, where a high percentage of the wastewater goes through treatment installations, for example in Denmark. Mathematical expressions of individual processes, which chemicals may undergo in a STP were critically reviewed. Emission to the air compartment, due to stripping in the aeration tank, has been re-assessed by taking into account the gas-phase resistance. This correction is necessary to better predict the behaviour of semi-volatile chemicals. However, the input of biodegradation data and the way this information is processed have been altered the most. Modifications are partly motivated by the discussions in the course of developing a risk assessment system for "new" and "existing" chemicals in the European Community. Also, results, presented in recent literature, have been implemented. A second version of USES to be applied in the EU, is currently being developed. Since a sewage treatment chemical fate model should cover many scenarios to play its key role in exposure assessment, it was decided to use Simpeltreat 3.0 for this purpose in USES 2.0, instead of SimpleTreat. This report may serve as a reference manual for Simpeltreat 3.0. The electronic version of this spreadsheet file (on accompanying diskette) is written in MicroSoft EXCEL.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft het spreadsheet SimpelTreat 3.0 een model waarmee de distributie en eliminatie van chemicalien door een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) kan worden voorspeld. SimpelTreat 3.0 is een verbeterde versie van SimpleTreat, dat ten behoeve van het Uniform Beoordelingssysteem Stoffen (UBS versie 1.0, 1994) in Nederland wordt toegepast. Ofschoon aanvankelijk bij dit model de nodige reserves bestonden, werd het al spoedig geaccepteerd als een nuttig instrument voor generieke blootstellingsbeoordeling. Thans wordt onderkend dat de nauwkeurigheid van exposure assessment, met name voor het compartiment water, grotendeels wordt bepaald door de nauwkeurigheid waarmee de emissie door rwzi's kan worden voorspeld. In SimpelTreat 3.0 hebben de geformuleerde transport- en omzettingsprocessen van een chemische verbinding een breder toepassingsgebied, zowel t.a.v. stofeigenschappen als scenario's. Emissie van stoffen door een rwzi via slibproduktie, werd gemodificeerd waarbij rekening werd gehouden met de aan- dan wel de afwezigheid van voorbezinking van afvalwater. Primaire bezinking wordt veel toegepast in stedelijke gebieden, waar meestal zeer grote installaties het onbezonken afvalwater verwerken. Afwezigheid van voorbezinking komt meer voor in landelijke gebieden waar het overgrote deel gezuiverd wordt, zoals in Denemarken. Mathematische formuleringen voor de afzonderlijke lotgevallen van een stof in een rwzi werden herzien. Voor emissie naar lucht als gevolg van het beluchtingsproces in de aeratietank, is een verbeterde schatting gemaakt rekening houdend met de gas-film weerstand. Dit is een meer correcte beschrijving van het gedrag van semi-vluchtige verbindingen. De invoer en de verwerking van biodegradatiegegevens hebben echter de meeste veranderingen ondergaan. Modificaties zijn gedeeltelijk ingegeven door de discussies die hebben plaatsgevonden tijdens de ontwikkeling van het risicobeoordelingssysteem voor "nieuwe" en "bestaande" stoffen voor Europese Gemeenschap. Ook recent gepubliceerde onderzoeksresultaten zijn in toepassing gebracht. Momenteel wordt voor de EU een tweede versie van UBS voorbereid (USES 2.0). Aangezien de modelmatige beschrijving van het lot van stoffen in rwzi een sleutelrol speelt bij de blootstellingschatting, is besloten om voor dit doel SimpelTreat 3.0 aan te wenden i.p.v. SimpleTreat. Dit rapport dient als naslagwerk voor SimpelTreat 3.0. De spreadsheet-file op diskette aan dit rapport toegevoegd werd geschreven in MicroSoft EXCEL.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-01-31 )