|   print

[  ]
 
Doesburg MJ van , Diederen HSMA , Hartog PR den

52 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
The executive orders on air quality consist of air quality standards for the substances sulphur dioxide, suspended particles (black smoke), nitrogen dioxide, carbon monoxide and lead. The air quality regulation for benzene also came into force at the beginning of 1993. The provincial authorities report annually on exceedances of the air quality standards laid down in the regulations, and on measures to prevent such exceedances. The provinces compose their reports using the information submitted by local authorities. The National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM) and the Directorate General for the Environment of the Ministry of VROM have compiled this national report on the basis of the reports received for 1992. The most important aim of the report is to provide information on the quality of the ambient air with respect to the substances concerned, and on the measures which have been, or will be implemented in order to improve air quality.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De besluiten luchtkwaliteit bevatten luchtkwaliteitseisen voor de stoffen zwaveldioxide, zwevende deeltjes (zwarte rook), stikstofdioxide, koolstofmonoxide en lood. Begin 1993 is ook het Besluit luchtkwaliteit benzeen in werking getreden. Jaarlijks rapporteren de provincies over overschrijding van de in de besluiten genoemde kwaliteitseisen en over maatregelen om een einde te maken aan deze overschrijdingen. De provincies verwerken in hun rapportages de rapportages van de gemeenten. Op basis van de ontvangen rapportages over het jaar 1992 hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene en het Directoraat-generaal Milieubeheer deze landelijke rapportage opgesteld. Het belangrijkste doel van de rapportage is inzicht te geven in de kwaliteit van de buitenlucht voor de betreffende stoffen en in de maatregelen die genomen zijn of zullen worden om die kwaliteit te verbeteren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-09-30 )