|   print

Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling-Meetresultaten 1990
[ Netherlands Precipitation Chemistry Network-Monitoring Results 1990 ]
 
Aben JMM, Laan JGH, Frantzen AJ, van der Veer PJM

76 p in Dutch   1995

RIVM Rapport 722101017

Toon Nederlands

English Abstract
In this report the results are presented of the measurements of the chemical composition of precipitation in the Netherlands carried out in 1990. This took place by means of the monthly samples obtained from the National Precipitation Chemistry Monitoring Network (LMRe), which consisted of 14 stations in 1990. The measurement results from the station Lelystad have not been included in this report because of the high percentage of malfunction. Samples were taken at all stations to be analysed for main components and inorganic microcomponents (heavy metals). Additionally, at three stations samples were taken to be analysed for organic microcomponents. Analysis of the main component samples determined the concentrations of hydrogen ions (free acid), sodium, potassium, calcium, magnesium, fluoride, chloride, nitrate, sulphate, bicarbonate and phosphate; the conductivity and the pH value of these samples were also determined. The samples for heavy metals were analysed for cadmium, copper, iron, manganese, nickel, lead, vanadium and zinc. Furthermore, arsenic, chrome and cobalt were determined in the samples from three stations. The analysis spectrum of the organic components included the components alpha-hexachlorhexane (alpha-HCH), gamma-hexachlorhexane (gamma-HCH), hexachlorbenzene (HCB), and thirteen representatives from the group of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Chapter 1 contains information about LMRe. In Chapter 2 the calculation procedures used here are described. In Chapter 3 the presentation of the results in the appendices is explained.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van in 1990 uitgevoerde metingen van de chemische samenstelling van de neerslag in Nederland. Dit geschiedt aan de hand van maandmonsters verkregen uit het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling (LMRe), dat in 1990 uit 14 stations bestond. De meetresultaten van station Lelystad zijn niet opgenomen in dit rapport vanwege het hoge percentage uitval. Op alle stations werden monsters genomen voor analyse op hoofdcomponenten en op anorganische microcomponenten (zware metalen). Daarnaast werden op drie stations monsters genomen voor analyse op organische microcomponenten. In de hoofdcomponenten monsters werden de concentraties van hydronium (vrij zuur), natrium, kalium, calcium, magnesium, fluoride, chloride, nitraat, sulfaat, bicarbonaat en fosfaat bepaald. Voorts werd van deze monsters de geleidbaarheid en de pH bepaald. De monsters voor zware metalen werden geanalyseerd op cadmium, koper, ijzer, mangaan, nikkel, lood, vanadium en zink. Bovendien werd in de monsters van 3 stations arseen, chroom en kobalt bepaald. Het analyse spectrum van de organische microcomponenten omvatte de componenten alfa-hexachloorhexaan (alfa-HCH), gamma-hexachloorhexaan (gamma-HCH), hexachloorbenzeen (HCB), en 13 vertegenwoordigers uit de groep van de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Hoofdstuk 1 bevat informatie over het LMRe. In hoofdstuk 2 worden de gebruikte berekeningswijzen beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het in de bijlagen gepresenteerde overzicht van de resultaten toegelicht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM)
( 1995-06-30 )