|   print

[  ]
 
Erisman JW ; Draaijers GPJ ; Duyzer JH ; Hofschreuder P ; Leeuwen N van ; Romer FG ; Ruijgrok W ; Wyers GP

72 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
Particle deposition to forest was studied using experimental and modelling results. Results show that the deposition of particles to forests has been underestimated until now. Particle deposition makes out reasonable contribution to the total deposition of acidifying components and base cations to forests. It was estimated that at Speulder forest the contribution of dry particle deposition to the total deposition was 18% for SO4, 38% for NO3, 23% for NH4, 56% for Na, 47% for K, 69% for Ca and 65% for Mg. Deposition of compounds via fog at the Speulder forest was estimated to be small (<5%). Results of the canopy exchange experiments at Speulder forest and of the comparison of atmospheric deposition estimates and throughfall estimates at Speulder show that net-throughfall fluxes and atmospheric dry deposition estimates are reasonably in agreement for all components, except nitrate. There is still large uncertainty in canopy exchange processes of oxidised nitrogen and in deposition estimates of the different gases contributing to the total oxidised nitrogen flux.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deeltjes depositie op bos is bestudeerd waarbij gebruik is gemaakt van experimentele en model resultaten. Resultaten tonen aan dat de depositie van deeltjes op bossen tot nu toe is onderschat. Deeltjes depositie levert een belangrijke bijdrage aan de totale depositie van verzurende componenten en basische kationen op bossen. Beraamd was dat op het Speulderbos de bijdrage van droge deeltjes depositie aan de totale depositie was 18% voor SO4, 38% voor NO3, 23% voor NH4, 56% voor Na, 47% voor K, 69% voor Ca en 65% voor Mg. Depositie van verbindingen door middel van smog op het Speulderbos was klein geschat (<5%). Resultaten van de kroonuitwisselingsprocessen op Speulderbos en van de vergelijking van atmosferische depositieschattingen en doorvalschattingen op Speulderbos tonen aan dat netto doorval fluxen en atmosferische droge depositieschattingen redelijk in overeenstemming zijn voor alle componenten, behalve nitraat. Er is nog steeds grote onzekerheid in kroonuitwisselingsprocessen voor geoxideerd stikstof en in de depositieschattingen van de diverse gassen die bijdragen aan de totaal geoxideerd nitraat fluxen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-12-31 )