|   print

Gevoeligheidsanalyse berekening ammoniakemissie. Effect van variatie in penetratiegraden en emissiefactoren op de ammoniakemissie
[ Sensitivity analysis for calculating ammonia emission in livestock production. Effects of varying the frequencies and corresponding emission factors on the total emission of ammonia ]
 
Leneman H, Oudendag DA, van der Hoek KW, Janssen PHM

58 p in Dutch   1998

LEI-DLO mededeling 602, RIVM rapport 722108023
Available from: LEI-DLO, P.O. Box 29703, 2502 LS Den Haag, tel: 31-70-3308330. Bestelling ook mogelijk door het bedrag over te maken op postbanknummer 412235 van LEI-DLO Den Haag onder vermelding van ' Mededeling 602/RIVM-rapport 722108023'.  

Toon Nederlands

English Abstract
Emission factors and frequencies for different housing systems, methods of animal manure application, and so on, play an important role in calculating the total emission of ammonia in livestock production. This study focused on the quantitative effects of uncertainties surrounding emission factors and frequencies for the different systems and manure application methods. These effects were studied for the Netherlands as a whole, and for the provinces of Friesland (with a large share of dairy cattle) and North Brabant (with a large share of pigs and poultry). The emission factors for manure application on arable land and grassland were shown to be the most important factors for the total emission of ammonia on a national scale. The emission factor for housing systems for dairy cattle ranked second, both on national and provincial levels.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bij de berekening van de ammoniakemissie uit de landbouw spelen emissiefactoren en penetratiegraden van staltypen, mestaanwendingsmethoden, enz. een belangrijke rol. In deze studie is nagegaan wat het kwantitatieve effect is van onzekerheden rond emissiefactoren en penetratiegraden op de totale ammoniakemissie. Deze effecten zijn bestudeerd voor zowel Nederland als geheel, alswel voor Friesland (met veel melkveehouderij) en Noord-Brabant (met relatief veel intensieve veehouderij). De uitkomsten laten zien dat op nationaal niveau de emissiefactor voor mestaanwending op bouwland en grasland de belangrijkste bepalende factor is. Daaropvolgend in belangrijkheid is de emissiefactor voor melkveestallen, zowel nationaal als op provinciaal niveau.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM LEI-DLO Den Haag
( 1997-12-31 )