|   print

[  ]
 
The THP , Beck JP

77 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
The 3 D global tropospheric model MOGUNTIA was used in a 25-year scenario study to analyse the effects of increasing methane emissions on the oxidising capacity of the atmosphere and methane's contribution to climate forcing. The CH4-emission-reducing measures were for efficiency compared to a continuation of the current trends. The feasibility of a Joint Implementation policy realising these reductions was also brought into focus. This report also gives background information on the methane chemistry and the sources of atmospheric methane.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport is het resultaat van een vijftal scenario-runs met elkaar vergeleken. Het referentie-scenario wordt gevormd door het CPB European Renaissance scenario (ER0). Volgens dit scenario nemen de methaanemissies toe tot 639 Tg in 2015 (18% over een periode van 25 jaar), hetgeen leidt tot een toename in de concentraties van 1712 ppbv 2 in 1990 tot 2042 ppbv in 2015. Uitgedrukt in termen van klimaatforcering zien we dat deze stijging ongeveer een kwart bijdraagt aan de totale temperatuursstijging ten gevolge van de totale toename in broeikasgassen in dezelfde periode. Volgens het ER0-scenario is de relatieve groei in methaan-concentraties (19.3%) sterker dan de groei in emissies. Dit is het gevolg van het CH4-OH feedback-mechanisme. De effecten hiervan worden echter enigszins onderdrukt door de (in de scenarios veronderstelde) toename in NOx-emissies die het oxiderend vermogen van de troposfeer (OH) verhogen, zonder welke de toename in methaan-concentraties aanzienlijk meer zou bedragen. Verhoogde NOx concentraties leiden evenwel tot een toename in troposferisch ozon dat geldt als een ander broeikasgas. Een vergelijking tussen een Joint-Implementation scenario en een scenario waarbij de emissies van alle antropogene broncategorieen evenredig worden verminderd, maakt duidelijk dat het gezamenlijk nemen van maatregelen op basis van JI tot de mogelijkheden behoort, temeer daar de mogelijke doelen om een CH4-reductie te kunnen bewerkstelligen zich veelal in de niet-OECD landen bevinden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-04-30 )