|   print

[  ]
 
Buijsman E ; Noordijk H ; Velze K van

19 p in Dutch   1997

download pdf (785Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Volatile Organic Compounds (VOC) have been measured in the Dutch National Air Quality Monitoring Network since 1993. An evaluation of the measurement strategy has been executed, which showed that the network configuration and the time resolution of measurements was found no longer fullfilling the information requirements with respect to policy support and development. The basic principles for the redefinition of the measurement strategy for VOC were: a) meeting the measurement obligation for benzene and corresponding requirements (the OPS and the CAR model being the most important) and b) supporting the 'Carbohydrates-2000' project. For the measurement configuration , three regional sites have been chosen according to the principle 'north-middle-south'. The definition allows for influences of sources in Germany and Belgium, and in the Rijnmond area, and influences from large-scale background levels. Four street stations along with one city background station, will be used to describe air quality in cities. One supplementary site has been defined within the Rijnmond area. A spatially coherent set of stations (i.e. 'regional-city background-street') has been selected within this configuration. The time resolution of the sampling will be one day (for the spatially coherent set of stations and the site in the Rijnmond area) or one week (other stations). The OPS model which calculates monthly to yearly average VOC concentrations on a national grid with a spatial resolution of 5x5 km, will require for validation purposes, results from regional, and to a limited degree, city stations. The CAR model, which calculates yearly average concentrations of traffic-related components, will use results from city background and street stations. The 'Carbodydartes-2000' project will be supported by the measurement site in the Rijnmond area and, to a lesser degree, by the regional sites in the middle and northern part of the country.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de evaluatie en herziening van de meetstrategie voor Vluchtige Organische Componenten (VOC). Deze groep van stoffen wordt In het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit sinds 1993 gemeten. Uit de evaluatie bleek dat zowel de meetnetconfiguratie als de tijdsresolutie van de meetwaarden niet meer optimaal aansloten bij de informatie-behoeften op terreinen van beleidsondersteuning en beleidsontwikkeling. Bij de definitie van een nieuwe meetstrategie voor VOC zijn de uitgangspunten opnieuw gedefinieerd als a) het voldoen aan de meetverplichting voor benzeen en de daarmee samen-hangende informatiebehoeften (vooral het gebruik van gegevens voor het OPS- en het CAR-model is hierbij van belang) en b) de ondersteuning van het project Koolwaterstoffen 2000. Voor de meetconfiguratie is gekozen voor drie regionale stations (volgens het principe 'zuid-midden-noord') ; hierdoor wordt rekening gehouden met de invloed van buitenlandse bronnen, de invloed van het Rijnmondgebied en de grootschalige achtergrond. Voor de beschrijving van de luchtkwaliteit in steden zijn, naast een stadsstation, vier straatstations opgenomen. Tot slot is een meetpunt in het Rijnmondgebied opgenomen. In deze configuratie is een regionaal samenhangende set 'regionaal station-stadsstation-straatstation' gedefinieerd. De tijdsresolutie van de monsternemingen is een dag (voor de regionale samenhangende set van stations [regionaal-stad-straat] in het midden van Nederland, het station in het Rijnmondgebied) of een week (overige stations). Het OPS model dat maand- tot jaargemiddelde VOC concentraties op nationale schaal met een oplossend vermogen van 5x5 km berekent, maakt ter validatie gebruik van de gegevens van de regionale en, in beperkte mate, van de stedelijke stations. Het CAR model dat jaargemiddelde concentraties van verkeersgerelateerde componenten in straten berekent, vraagt ter ondersteuning de gegevens van de straat- en stadsstations. Het project Koolwaterstoffen -2000 wordt ondersteund door het meetpunt in het Rijnmond-gebied en, in mindere mate, door de regionale meetpunten in het midden en het noorden van het land.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-04-30 )