|   print

[  ]
 
Elzakker BG van

73 p in Dutch   2001

download pdf (8697Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Dutch National Air Quality Monitoring Network (LML in Dutch) is one of the responsibilities of the Air Research Laboratory of the National Institute of Public Health and the Environment. The main objectives of the LML are to monitor ambient air quality, facilitate implementation of air quality standards, alert authorities and the public to pollution episodes, support validation of model results, support diagnosis using model simulation, support short-term model prognosis and assist in quantifying atmospheric deposition. Some of the information on the monitoring network consists of a periodically published report providing overviews of the monitoring stations per chemical component and maps showing station locations. Brief descriptions are given of the set-up of the network and measurement methods. Information on the development of monitoring sites per component since the LML was started in 1973; participation in international monitoring programmes is also included in the report. The monitoring programme is determined at periodic intervals in consultation with the Air Directorate of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. The program for 2000 includes monitoring the gaseous components: carbon monoxide, ozone, nitrogen oxides, sulphur dioxide, ammonia, Volatile Organic Components, Very Volatile Organic Components, carbon dioxide, methane and fluorides. Further elements in the programme are formed by particulate matter like PM10, Black Smoke, acidifying components (ammonium, chloride, nitrate, sulphate) heavy metals (arsenic, cadmium, lead and zinc) and the chemical composition of precipitation (acidifying components, heavy metals, mercury and lindane).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) valt onder de verantwoordelijkheid van het Laboratorium voor Luchtonderzoek (LLO) van het RIVM. De belangrijkste doelstellingen van het LML zijn het monitoren van de luchtkwaliteit, het waarschuwen van autoriteiten en het publiek in het geval van luchtverontreinigings episodes, validatie van modelresultaten, ondersteuning van modelberekeningen en het kwantificeren van atmosferische deposities. Als onderdeel van de informatie over het LML wordt periodiek een rapport gepubliceerd waarin overzichten worden gegeven van de meetstations per gemeten component met kaartjes waarop de ligging van die stations is aangegeven. Tevens wordt de configuratie van het LML beschreven (meetstations en meetopstellingen) alsmede de ontwikkeling van de monitoring activiteiten vanaf het begin van het meetnet in 1973 en de participatie in internationele meetprogramma's. Het meetprogramma wordt jaarlijks door het LLO in overleg met de opdrachtgever, de Directie Klimaatverandering en Industrie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vastgesteld. Het meetprogramma voor 2000 betreft de gasvormige componenten koolmonoxide, ozon, stikstofoxiden, zwaveldioxide, ammoniak, Vluchtige Organische Componenten, Zeer Vluchtige Organische Componenten, kooldioxide, methaan en fluoriden. Verder omvat het meetprogramma stofvormige luchtverontreiniging zoals fijnstof (PM10), zwarte rook, verzurende stoffen (ammonium, chloride, sulfaat en nitraat) en metalen (arseen, cadmium, lood en zink) alsmede de chemische samenstelling van neerslag (verzurende stoffen, metalen, kwik en persistente organische componenten).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-09-07 )