|   print

Blootstelling van de mens aan bodemverontreiniging. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse, leidend tot voorstellen voor humaan toxicologische C-toetsingswaarden (Herziene versie)
[ Exposure of man to contaminated soil. A qualitative and quantitative analysis, resulting in proposals for human toxicologically based C-values (Revisited edition) ]
 
van den Berg R

107 p in Dutch   1995

RIVM Rapport 725201006
download pdf (3471Kb)  
Herziene uitgave van 725201006 1991 april!  

Toon Nederlands

English Abstract
In view of a revision of the Dutch Soil clean-up guideline in this report proposals are presented for human toxicologically based C- standard values for soil and groundwater, calculated from human toxicological guideline values and an exposure analysis. In this report the exposure analysis model CSOIL is presented and discussed. This model has been developed to quantify the exposure through the different exposure routes which are important in case of soil contamination. Moreover, the uncertainties are discussed with reference to this model. The model is not only used for the derivation of C-standard values, but is also suitable for actual exposure analysis.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van een herziening van de Leidraad bodembescherming worden in dit rapport voorstellen gedaan voor de humaan-toxicologisch onderbouwde C-toetsingswaarden voor grond en grondwater, gebaseerd op de humaan-toxicologische advieswaarden en een blootstellingsanalyse. Ten behoeve van de blootstellingsanalyse wordt in dit rapport het CSOIL-model besproken, dat is afgeleid om de blootstelling via de verschillende routes die relevant zijn voor beoordeling van bodemverontreiniging, te kwantificeren. Tevens wordt ingegaan op de onzekerheden die met betrekking tot een dergelijk model of modelonderdelen bestaan. Naast het gebruik van het model voor de afleiding van C-toetsingswaarden wordt aangegeven hoe het bruikbaar is bij actuele blootstellingsanalyse.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-03-31 )