|   print

Risk assessment to man and the environment in case of exposure to soil contamination. Integration of different aspects
[ Beoordeling van risico's voor mens en milieu bij blootstelling aan bodemverontreiniging. Integratie van deelaspecten ]
 
van den Berg R, Roels JM

105 p in English   1995

RIVM Rapport 725201013
download pdf (4262Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report concludes a series of reports which provide the technical-scientific base for revision of the guidelines for soil and groundwater in the Dutch Soil Protection act. The present study integrates the results of earlier studies in this context (Nos. 725201001 up to 725201006 and No. 725201008). Relevant information from the earlier reports concerning the derivation of intervention values is presented. This information takes into account the determination of human exposure and the risk of damage to (human) health or the environment. Furthermore, proposals are being made to clarify and where necessary adjust toxicologically based intervention values. Finally, attention has been given to the uncertainties in the derivation of the intervention values.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport sluit een serie rapporten af, welke de technisch-wetenschappelijke basis leveren voor de herziening van de normen voor bodem en grondwater in de Wet bodembescherming. Dit rapport integreert de resultaten van eerdere studies, welke in dit kader werden uitgevoerd (Nr. 7252001001 t/m 725201006 en 725201008). Belangrijke informatie betreffende de afleiding van de interventiewaarden uit eerdere rapporten wordt gepresenteerd. Deze informatie betreft de bepaling van de humane blootstelling en het risico voor de gezondheid en het milieu. Bovendien worden voorstellen geponeerd met het doel toxicologisch onderbouwde interventiewaardes te verduidelijken en indien nodig aan te passen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de onzekerheden in de afleiding van de interventiewaarden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1991-09-30 )