|   print

Evaluatie van de Verzuringsdoelstellingen: de emissievarianten
[ Evaluation of the Acidification targets: the emission alternatives ]
 
Beck JP, van Bree L, Esbroek MLP, Freijer JI, van Hinsberg A, Marra M, van Velze K, Vissenberg HA, van Pul WAJ

86 p in Dutch   2001

RIVM Rapport 725501002
download pdf (3304Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report supports the evaluation of the Dutch targets for acidification which was announced in the 3th National Environmental Policy Plan (NMP3). The relation between emissions, environmental quality and health risks was studied using a number of emissions variants. The calculations show that the environmental quality in 2010 improves compared to the current situation. Despite this major bottlenecks remain. The deposition target for 2010 from the NMP3 will not be realized. During the next decade the percentage of hectares of ecosystems unprotected for deposition of potential acid and nitrogen is expected to be larger than 75%. Only realization of the NMP3 emission targets, with proportional reductions in other countries, provides achievement of the NMP3 targets for deposition. The long-term ozone target value for the protection of human health and vegetation will not be met in 2010. However, the 2010 limit values will possibly be met. The number of hospital admissions associated with ozone is expected to grow if one includes the increase of the ageing population. The policy on reduction of acidifying compounds will not sufficiently reduce the ambient concentration of particulate matter to comply with the 2010 indicative limit values for PM. Some exceedances of the NO2 annual limit value are calculated for 2010.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport levert bouwstenen voor de 'evaluatie van de verzuringsdoelstellingen' welke in het NMP3 is aangekondigd. Er is een aantal emissievarianten doorgerekend om inzicht te krijgen in de samenhang tussen emissies, milieukwaliteit en gezondheidsrisico's. Het verschil tussen de huidige situatie en de emissievarianten in 2010 is aanzienlijk, desondanks blijven er grote knelpunten bestaan. De 2010 depositiedoelstellingen uit het NMP3 worden de komende 10 jaar niet gehaald. Het percentage hectaren ecosysteem dat onbeschermd is voor de depositie van potentieel zuur en stikstof blijft de komende 10 jaar in alle varianten boven de 75%. Pas bij uitvoering van de emissiedoelen uit het NMP3, met soortgelijke inspanningen in het buitenland, komt realisatie van de depositiedoelstellingen voor 2010 in beeld. De langetermijn luchtkwaliteitsdoelstelling voor ozon ter bescherming van de gezondheid en vegetatie wordt in geen van de varianten gehaald. Wel worden de voorgestelde tussendoelstellingen voor 2010 mogelijk gehaald. Rekening houdend met vergrijzing, zal er tussen de huidige situatie en 2010 een toename zijn van het aantal extra ziekenhuisopnamen door ozon. Het verzuringsbeleid dringt de jaargemiddelde concentratie fijn stof in 2010 niet voldoende terug om de indicatieve doelstellingen voor dat jaar te realiseren. Ook voor NO2 worden in 2010 op enkele plaatsen overschrijdingen berekend.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2001-09-07 )