|   print

[  ]
 
Velze K van , Diederen HSMA , Maat HW ter , Bree L van

55 p in Dutch   2000

download pdf (437Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The regulations and administrative provisions in the Netherlands will have to comply with the new EU directives on Air Quality by 2001. Governmental institutions on national, provincial and local levels have to harmonise their tasks in implementing and carrying out the new legislation. This process will be supported by the information presented here on current and future air quality, and on resultant health risks to the population. Major areas with air quality bottlenecks are busy city roads and streets. Here NO2 PM10, black smoke, CO, benzene and B(a)P levels are not always in compliance with air quality limit values. These values are exceeded for NO2 even in city background levels in the Randstad (the densely populated western part of the Netherlands), as well as on an incidental basis outside these cities. PM10 levels exceed limit values in the whole southern part of the Netherlands. By 2010 the air quality should be improved and only NO2and PM10 will be out of compliance. Health risks will occur where limit values are exceeded and sometimes even at lower levels. The expected improvement in air quality by 2010 will also result in a decrease in health risks to the population.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2001 moet de nieuwe EU-regelgeving voor de luchtkwaliteit in Nederland zijn geimplementeerd. In het kader van het VROM-project 'Plan van Aanpak Stedelijke Luchtkwaliteit' vindt afstemming over de taken plaats tussen de verschillende overheidslagen. Ter ondersteuning van de implementatie zijn de huidige en toekomstige (2010) knelpunten in de luchtkwaliteit in Nederland en de daaraan gekoppelde gezondheidseffecten beschreven. NO2 is in de Randstad in de stedelijke achtergrond en zelfs hier en daar erbuiten een knelpunt. PM10 ligt in de regionale achtergrond in de zuidelijke helft van Nederland en in de stedelijke achtergrond in zuid Nederland en de Randstad boven de norm. Voor beide stoffen geldt dat in 2010 naar verwachting deze knelpunten zijn opgelost. Zoals te verwachten komen de grootste knelpunten voor bij drukke wegen en straten in de stedelijke omgeving. Er zijn normoverschrijdingen voor NO2, PM10, zwarte rook, CO, benzeen en B(a)P. Met uitzondering van NO2 en PM10 zullen deze in 2010 naar verwachting niet meer voorkomen. Gezien de overschrijding van grenswaarden kan worden geconcludeerd dat blootstelling aan de huidige niveaus ook gezondheidsrisico's voor de bevolking inhoudt. Echter ook beneden de norm kunnen nog gezondheidsrisico's optreden. Doordat de concentraties afnemen verminderen de gezondheidsrisico's.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2000-09-01 )