|   print

Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-1996: Updated methodology
[ Nederlandse broeikasgasemissies 1990-1996: Nieuwe methode ]
 
Spakman J, Olivier JGJ, van Loon MMJ

73 p in English   1997

RIVM rapport 728001008
download pdf (2979Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This inventory of greenhouse gas emissions in the Netherlands has been prepared according to the IPCC Guidelines and complies with the obligations under the European Union's Greenhouse Gas Monitoring Mechanism and the UN-FCCC for emission reports on greenhouse gases not covered under the Montreal protocol. The temperature corrected total emissions of non-ODP greenhouse gases were found to increase by 7% from 1990 to 1996, mainly due to increasing emissions of CO2. In 1996, the temperature-corrected carbon dioxide emissions were 7.6% higher than in 1990. In the period 1990-1996, methane emissions decreased by 9%, but nitrous oxide emissions increased by 13%. The emissions of HFCs were 47% higher in 1996 than in 1990, while the CO2-equivalent emissions of HFCs, PFCs, and (potential) SF6 increased by 26%. In 1996, CO2 contributed 75% to all CO2-equivalent emissions in the Netherlands, CH4 contributed about 11%, N2O about 9% and the non-ODP halocarbons about 5%. A short description is given on how the Guidelines have been applied in the Netherlands. Differences between IPCC sectors and Target Groups in the Netherlands are addressed and resulting emission differences accounted for.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Met deze rapportage van Nederlandse broeikasgasemissies, gemaakt op basis van de IPCC richtlijnen, wordt voldaan aan de verplichtingen van het monitoring mechanisme van de Europese Unie inzake broeikasgasemissies en van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties. Indien ozonlaagaantastende stoffen buiten beschouwing worden gelaten, nam de totale Nederlandse emissies van broeikasgassen met 7% toe tussen 1990 en 1996, voornamelijk doordat de emissie van kooldioxyde (CO2) toenam. In 1996 was de CO2 emissie 7,6% hoger dan in 1990. Ook de emissie van lachgas (N2O) nam toe tussen 1990 en 1996 (+9%) terwijl de uitstoot van methaan (CH4) in deze periode juist afnam (-13%). De CO2-equivalente emissies van de drie nieuwe broeikasgassen, HFK's, PFK's en SF6,, nam tussen 1990 en 1996 toe met 25% , vooral doordat de HFK-emissie met 47% steeg. In 1996 had kooldioxyde een aandeel van 75% in de Nederlandse broeikasgasemissies, methaan 11%, lachgas 9% en de drie nieuwe broeikasgassen samen 5%. Het rapport geeft een korte beschrijving van de toepassing van de IPCC richtlijnen in Nederland. Verschillen in nationale emissiegetallen tussen IPCC-sectoren en Nederlandse doelgroepen worden verklaard.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-12-31 )