|   print

[  ]
 
Krajenbrink GJW

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van het stikstofproject doet het RIVM o.a. onderzoek onder hoge zandgronden. Bij Putten betreft dit de grondwaterbelasting onder bouwland en bos, het effect van een veranderd bemestingsregime, de denitrificatie in de onverzadigde zone en het transportproces in de onverzadigde zone. Kenmerken van het gebied: een grofzandige freatische aquifer, een diepe grondwaterspiegel (ongeveer 9 meter), gemengd bos met daarin enkele landbouwpercelen. Er zijn grond- en watermonsters genomen onder bouwland en bos. Het rapport geeft een verslag van het onderzoek in de onverzadigde zone en het bovenste grondwater. Enkele resultaten: sterk varierende globale verblijftijden in de onverzadigde zone, watertransport via voorkeursstroombanen in de onverzadigde zone, een verminderde maar nog te hoge nitraat-uitspoeling onder bouwland, een hoge nitraat-uitspoeling onder (naald-)bomen, bodemverzuringseffecten in bodemvocht (o.a. hoge A1-gehalten) en grondwater.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-05-31 )