|   print

[  ]
 
Krajenbrink GJW

87 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van het stikstofproject heeft het RIVM onderzoek verricht naar de grondwaterverontreiniging tot max. 70 meter diepte onder- en benedenstrooms van een bouwlandperceel, omgeven door bos. Het water in de 180 meter dikke grofzandige freatische aquifer is gedetailleerd bemonsterd met minifilters. Anomalieen in het lokale stijghoogtepatroon en de heterogene bodemopbouw met uiteenlopende k-waarden wijzen op een complex stromingsveld met sterk varierende verblijftijden. Het grondwater vertoont ook eenzeer heterogeen vervuilingspatroon met nitraatgehalten van tientallen mg N/l (30 mg N/l op 60 m -m.v.). Denitrificatie -vanaf 45 a 50 meter diepte- vindt (waarschijnlijk) plaats door oxydatie van organische stof.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-11-30 )