|   print

[  ]
 
Weijnen PHC, van den Berg R, van den Berg S

84 p in Dutch   1989

download pdf (1874Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er is een onderzoek gedaan naar de biodegradatie van chloorfenolen in een viertal bodemtypen, verschillend in zuurgraad en organisch stofgehalte, onder aerobe/anaerobe en steriele/niet-steriele condities. In tegenstelling tot eerder onderzoek werd geen omzetting onder anaerobe omstandigheden waargenomen. Er werd alleen afname van de chloorfenolenconcentraties gevonden onder aerobe, niet-steriele omstandigheden. Dit duidt erop dat geen chemische omzetting plaatsvond maar dat de afname waarschijnlijk werd veroorzaakt door biodegradatie. Onderzoek met 14-C-gelabelde chloorfenolen toonde aan dat geen volledige mineralisatie plaatsvond en dat daarnaast vorming van gebonden residuen optrad. Het is nog niet mogelijk om op dit moment een betrouwbare volledige voorspelling te doen over de omzetting van chloorfenolen in de bodem. Indirect bewijs is verzameld dat de gebonden residuvorming plaatsvindt vanuit metaboliet(en) gevormd na biologische omzetting van chloorfenolen. Nader onderzoek is noodzakelijk om de massabalans verder op te stellen en om de processen te begrijpen die de degradatie beinvloeden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-05-31 )