|   print

Een in situ methode ter bepaling van het gedrag aan organische stoffen in de verzadigde ondergrond
[ An in situ method for the determination of the behaviour of organic compounds in saturated subsurface layers ]
 
van der Linden AMA, Boumans LJM, Snijders A

23 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 728620003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een in-situ infiltratie/onttrekkingsmethode werd getest op geschiktheid voor het bepalen van het gedrag van organische verbindingen in de verzadigde ondergrond. Hiertoe werden te Wageningen 2 pulsboringen tot op 4 meter -maaiveld gezet op een onderlinge afstand van 1.5 meter. M.b.v. een onderwaterpomp werd grondwater van de onttrekkingsbuis via een bovengrondse leiding gepompt naar de infiltratiebuis met een continu debiet van 12 dm3.uur-1. Tetra- en pentachloorfenol werden samen met chloride (tracer) continu in de bovengrondse leiding gedoseerd. Hierdoor werden concentratieverhogingen in het infiltrerende water bereikt van respectievelijk 5.04 mg.m-3, 42.2 mg.m-3 en 72.0 g.m-3. De doorbraak van de stoffen in het onttrokken grondwater werd gevolgd in de tijd. Tetra- en pentachloorfenol bleken vertraagd door te breken t.o.v. chloride. De vertragingsfactor voor beide stoffen was ongeveer vier. Omzetting van de chloorfenolen werd niet aangetoond.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-03-31 )