|   print

Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater van St. Maartenszee (1992/1994)
[ Pesticides in surface water from St. Maartenszee (1992/1994) ]
 
Baumann RA, Luttik R, Schreijer M

34 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 731011008
download pdf (932Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Samples of surface water were taken monthly on five sites in an area used for flower-bulb culture and recreational activities near St. Maartenszee (Noord-Holland) during the period March 1992 - March 1994. These samples were investigated for the presence of 18 pesticides and related substances. A total of six compounds were found in one or more samples. In the second year of investigation (1993), a considerable decrease, with respect to the first year, was noticed in the presence of pesticides above the limit of determination on 4 out of the 5 sampling sites. Ecologically safe values have been exceeded one or several times for 4 of the 6 compounds that were found (aldicarb and two metabolites and tolclofos methyl). For 2 of these 4 compounds, aldicarb and aldicarb sulfoxide, the safe level was exceeded wherever the compound was present in a sample. For aldicarb a threshold value of 0.5 mug/l is given in the 'Third Memorandum on Water Management'. This concentration has not been exceeded by the aldicarb measured in the samples.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op vijf locaties ten noorden van St. Maartenszee (NH) in het gebied van het Waterschap De Aangedijkte Landen en Wieringen, zijn gedurende de maanden maart 1992 t/m maart 1994 maandelijks monsters oppervlaktewater genomen. Het betreft een gebied dat voor de bollenteelt wordt gebruikt en waar zich tevens recreatiegebieden bevinden. De monsters zijn onderzocht op de aanwezigheid van 18 bestrijdingsmiddelen en verwante stoffen. In totaal werden 6 stoffen in een of meerdere monsters aangetroffen. In het tweede meetjaar (1993) is een duidelijke afname geconstateerd van het aantal metingen van bestrijdingsmiddelen boven de grens van aantoonbaarheid, op vier van de vijf monsterlocaties, ten opzichte van het eerste meetjaar (1992). Voor 4 van de 6 aangetroffen bestrijdingsmiddelen, aldicarb en - twee metabolieten en tolclofosmethyl, werd het indicatieve Maximaal Toelaatbare Risiconiveau (MTR) voor het ecosysteem een of meerdere malen overschreden. Voor 2 van deze 4 stoffen, aldicarb en aldicarb-sulfoxide, werd in alle gevallen dat de stof werd aangetroffen de veilige waarde overschreden. Voor de stof aldicarb wordt in de Derde Nota waterhuishouding een getal (0,5 mug/l) als waarde gegeven voor de algemene milieukwaliteit. Deze getalswaarde werd in geen enkel geval door de gemeten concentraties aldicarb overschreden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-01-31 )