|   print

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 1994
[ The quality of drinking water in the Netherlands in 1994 ]
 
Versteegh JFM, van Gaalen FW, Beuting DM

68 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 731011010, Handhaving Milieuwetten 1996/105
available at the Dutch ministry of Housing, Physical Planning and the Environment, Distribution centre VROM, P.O. Box 351, 2700 AJ Zoetermeer, the Netherlands  

Toon Nederlands

English Abstract
The ministry for Housing, Physical Planning and the Environment promised to inform the Dutch Parliament every year on the quality of the drinking water in the Netherlands. The report "The drinking-water quality in the Netherlands in 1994" is based on the information from the Water Supply Companies to the Inspectorates for Environmental Protection. Cases of non-compliance of drinking-water samples to the drinking-water standards are incidental. Only non-compliance of bacteriological parameters has an impact on public health ; however, hazardous situations have not occurred. Most cases of non-compliance deal with ethical and aesthetic standards. Non-compliance of drinking-water standards were solved with adequate measures. Special attention has been paid to pesticides such as atrazine, diuron, 1,2-dichlorine propane, metals, nitrate, protozoa and viruses.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Betreft de resultaten van de monitoringsprogramma's over 1994, die de waterleidingbedrijven uitvoeren ter controle van de drinkwaterkwaliteit en de gebruikte grondstof. Deze meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Waterleidingwet aan de Regionale Inspecties Milieuhygiene gerapporteerd. In 1994 is voor veel gemeten stoffen de concentratie in het drinkwater ten opzichte van 1992 en 1993 nauwelijks toe- of afgenomen. Er is geen sprake geweest van een bedreiging van de volksgezondheid. Evenals in voorgaande jaren zijn de parameters ijzer en mangaan het meest frequent overschreden. De kwaliteit van het drinkwater is in het algemeen goed. Door vermindering van de kwaliteit van de grondstof (oppervlaktewater en grondwater), tengevolge van o.a. vermesting, verzuring en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de bereiding van goed drinkwater is daarom in steeds meer gevallen vergaande zuivering noodzakelijk. Zo wordt verwacht dat de concentratie van nitraat en macroparameters (zoals ijzer en kalium) in grondwater op een aantal plaatsen in Nederland verder zal toenemen. Dit betekent dat de zuiveringen moeten worden uitgebreid. De meetinspanningen van de waterleidingbedrijven worden in overleg met de Inspectie Milieuhygiene voortdurend geoptimaliseerd. Voor de waarborging van de drinkwaterkwaliteit op de langere termijn is het naar mening van de Inspectie Milieuhygiene noodzakelijk dat het milieubeleid gericht blijft op bescherming van de bronnen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-03-31 )