|   print

Laboratory maintenance, topographical anatomy and histology of flounder, Platichthys flesus
[ Laboratoriumcondities, anatomie en histologie van de bot, Platichthys flesus ]
 
Grinwis GCM, Wester PW, Kamstra A, van den Brandhof EJ, van Dijk JE, Leewis RJ, Vaal MA, Vethaak AD, Vos JG

38 p in English   1995

RIVM Rapport 732402001

Toon Nederlands

English Abstract
Several field survey's suggest a relation between marine/estuarine pollution and some diseases (e.g. skin ulcer, fin rot, lymphocystis disease and liver tumours in fish. Studies with flounder (Platichthys flesus) kept under semi-field (mesocosm) conditions indicate a causal link between aquatic contamination, hepatic tumour induction and lymphocystis virus infection. Research under controlled laboratory conditions is necessary in order to establish causal links between pollution with specific xenobiotics and disease induction. For laboratory investigations flounder has been kept and raised successfully for 1.5 years without major problems. A short description is given of the maintenance of flounder under laboratory conditions. They are used in a multi-stress project (chemical- and microbiological stress) evaluating the carcinogenic- and immunotoxic effects of polycyclic aromatic hydrocarbons. In order to be able to interpret pathological lesions, the normal anatomy and histology of flounder is described in this report. The emphasis is put on the organs involved in the immunological response (thymus, kidney, spleen, melanomacrophage centres and the blood), the liver, skin and gills. Differences in anatomy and histology between flounder, other teleost fish and mammals are discussed, using data from literature and our own findings.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Diverse veldonderzoeken suggereren een relatie tussen watervervuiling en enkele ziekten (b.v. huidzweren, vin-rot, lymphocystis infectie en levertumoren) bij vissen. Onderzoeken met de bot (Platichthys flesus), gehouden onder semi-veld (mesocosmos) condities, wijzen op een mogelijk causaal verband tussen watervervuiling, de inductie van lever tumoren en lymphocystis virus infectie. Onderzoek onder gecontroleerde laboratorium omstandigheden blijft echter noodzakelijk om een causaal verband tussen vervuiling met specifieke xenobiotische stoffen en de inductie van deze ziekten aan te tonen. Voor gebruik in laboratorium onderzoek is de bot gedurende anderhalf jaar zonder grote problemen gehouden en opgekweekt. Er wordt een korte beschijving gegeven van de huisvesting en verzorging van de botten onder laboratoriumomstandigheden. De botten worden in een multi-stress project (chemische- en microbiologische stress) gebruikt om de carcinogene- en immunotoxische effecten van polyclisch aromatische koolwaterstoffen te evalueren. In dit rapport wordt de normale histologie van de bot beschreven om pathologische veranderingen te kunnen interpreteren waarbij de nadruk wordt gelegd op de organen die betrokken zijn bij de immunologische afweer (thymus, nier, milt, melanomacrofagen-centra en het bloed), de lever, huid en kieuwen. Verschillen in anatomie en histologie tussen de bot, andere teleosta en zoogdieren worden beschreven aan de hand van literatuurgegevens en eigen waarnemingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-05-31 )