|   print

[  ]
 
Dam H van , Houweling H , Wortelboer FG , Erisman JW , Smeulders SM

146 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
Major changes in chemistry and biota of three moorland pools have been registered in the period 1979 - 1994 in view of the acidification and eutrophication by atmospheric deposition. The data have been compared with data from the period 1912-1970. By model calculations the changes in these periods were studied with regard to particularly sulphur and nitrogen compounds. Recommendations for future monitoring are made, tailored to the needs of environmental policy.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De voornaamste veranderingen in de chemie en biologie van drie vennen in de loop van 16 jaar zijn gemeten. Deze gegevens werden vergeleken met oudere waarnemingen (1912-1970) om verbanden te leggen tussen deze veranderingen en de veranderingen van de atmosferische depositie, in het bijzonder van zwavel- en stikstofverbindingen. Modelberekeningen werden toegepast. Tussen 1979 en 1994 is in twee van de drie onderzochte vennen het sulfaatgehalte sterk gedaald. Uit modelberekingen bleek dat dit veroorzaakt werd door de sterke afname van depositie van zwavelverbindingen in die periode. Dit had zeer positieve gevolgen voor de soortensamenstelling van de kiezelwieren, die sterk indicatief zijn voor de verzuringstoestand. Uit de modelberekingen blijkt dat er geen goede meetresultaten zijn van de depositie van stikstofverbindingen op oppervlaktewateren. Het is zeer noodzakelijk dat hiervoor metingen worden uitgevoerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-04-19 )