|   print

Oppervlaktewater als bron voor drinkwater: prognose van de gezondheidsrisico's
[ The use of surface water for the production of drinking water: prognosis of the health risks ]
 
Jonker N, Versteegh JFM, Schijven JF, van Gaalen FW

89 p in Dutch   1997

RIVM rapport 734301015
download pdf (5628Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report documents how future health risks related to an increase in the use of surface water for the production of drinking water have been examined. For a number of pesticides, heavy metals, micro-organisms and disinfection by-products, possible future health risks are determined using the logical approach from the emission of these substances and micro-organisms in the environment up to and including the concentration in drinking water. To gain some insight into the effect of the drinking-water production on (future) drinking-water quality several purification methods were calculated. It may be concluded that the quality of the surface water used for the production of drinking water will improve slightly up to 2020 for pesticides, while for the heavy metals and mic-organisms, hardly any change will occur in the surface-water quality in the same period. Substances (pesticides and heavy metals) barely form a threat to the drinking-water quality. Removal of micro-organisms requires extensive purification, with soil infiltration (with closed extraction) being the most preferable method in the purification scheme. Technical solutions such as membrane filtration and possibly chemical disinfection can also be used. Toxic disinfection by-products exceed the maximum risk levels many times over. This report gives a shapshot view of the aspects on quality of several purification methods according to the 'worst-case' scenario and indicates. The report gives notice of what factors (substances/micro-organisms and purification steps) related to the development of the unclean water quality, considering development of the unclean water quality, might be important in the future.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderzoek is verricht naar de mogelijke toekomstige gezondheidsrisico's verbonden aan een toename in het gebruik van oppervlaktewater als bron voor drinkwater. Voor een aantal bestrijdingsmiddelen, zware metalen, micro-organismen en desinfectiebijproducten zijn de toekomstige gezondheidsrisico's bepaald met behulp van de ketenbenadering van emissie van deze stoffen en micro-organismen in het milieu tot en met de concentratie in drinkwater. Om inzicht te krijgen in het effect van de drinkwaterbereiding op de (toekomstige) drinkwaterkwaliteit zijn diverse zuiveringsmethoden doorgerekend. Geconcludeerd kan worden dat de kwaliteit van het oppervlaktewater met als functie drinkwater voor de beschouwde bestrijdingsmiddelen in zeer lichte mate zal verbeteren tot 2015, daarentegen zal er voor de zware metalen en micro-oganismen nauwelijks een verandering optreden tot 2020. Stoffen (bestrijdingsmiddelen en zware metalen) vormen nauwelijks een bedreiging voor de drinkwaterkwaliteit. Verwijdering van micro-organismen vereist een uitgebreide zuivering, waarbij een zuivering gebaseerd op bodempassage met gesloten terugwinning de meest gewenste methode is. Als alternatief kunnen technieken als membraanfiltratie en chemische desinfectie worden toegepast. De hoeveelheid gevormde desinfectiebijproducten overschrijdt in veel gevallen de desbetreffende risicogrenzen. Dit rapport geeft een momentopname van de kwaliteitsaspecten van een aantal zuiveringstypen volgens het 'worst-case' scenario. Het geeft aan welke factoren (stoffen/micro-organismen en zuiveringsstappen), gelet op de ontwikkeling van de ruwwaterkwaliteit, in de toekomst een rol zouden kunnen gaan spelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-12-31 )