|   print

Benchmark en Beleidstoets voor de Drinkwatersector. Indicatoren Waterkwaliteit en Milieu
[ Benchmark and policy control in the drinking water industry. Indicators for water-quality and the environment ]
 
Versteegh JFM, Tangena BH, Mulschlegel JHC

37 p in Dutch   2004

RIVM rapport 734301023
download pdf (1100Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Since both society and government are increasingly pressing for more transparency and efficiency in the drinking-water industry, benchmarking, as an instrument to test this efficiency, will form an element of the completely revised Drinking Water Act to come into force in 2006. This report describes the indicators for 2 out of 4 items, namely water quality and environment. The other two items are finances and costumer-related services. The item, 'water quality', is divided into two parts, comparison of performance and comparison of policy control. Input and output indicators have been developed for the two parts of the benchmark. Performance among the companies where earlier voluntary benchmarks were applied will be compared using a Water Quality Index (WQI), developed by the Netherlands Waterworks Association. Analysis has led to proposals for changes in the WQI. Proposals worked out in cooperation with the Waterworks Association have resulted in an operational WQI 'new style', meeting the demands of the obligatory benchmark. The Life Cycle Analysis will be suitable for the item, 'environment', of the obligatory benchmark if a suitable indicator is found for 'drought'. An alternative is to use individual indicators for the most important environmental effects.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De aanleiding van de studie is het voornemen van de Minister van VROM de benchmark op te nemen in de Waterleidingwet. Deze verplichte benchmark zal bestaan uit vier onderdelen: waterkwaliteit, dienstverlening, milieu en financien. De drinkwatersector voert sinds 1999 op vrijwillige basis een benchmark uit. De informatie in de vrijwillige benchmark over de prestaties op het gebied van waterkwaliteit is eenzijdig. Daarom stelt het RIVM voor het onderdeel waterkwaliteit, behalve een verplichte prestatievergelijking (benchmark) ook een beleidstoets voor. De doelgroep voor de prestatievergelijking zijn alle 'stakeholders' en voor de beleidstoets de rijksoverheid. De waterleidingsector kan de prestatievergelijking zelf uitvoeren. Een onafhankelijke instelling (bijvoorbeeld de Rekenkamer of het RIVM) kan de beleidstoets uitvoeren. Indicatoren voor waterkwaliteit (prestatievergelijking en beleidstoets) en milieu zijn in dit rapport beschreven. Een van de indicatoren voor de prestatievergelijking is de Waterkwaliteitsindex (WKI). De WKI is een getal, gebaseerd op drinkwaterkwaliteitsgegevens, waarmee op een hoog abstractieniveau de waardering van de drinkwaterkwaliteit tussen de waterleidingbedrijven wordt vergeleken. De WKI die de bedrijfstak gebruikt in de vrijwillige benchmark is geevalueerd. Het RIVM doet naar aanleiding hiervan voorstellen voor veranderingen van de WKI. Het RIVM heeft samen met de VEWIN de voorstellen uitgewerkt tot een operationele WKI 'nieuwe stijl'. Voor het onderdeel milieu van de prestatievergelijking is de milieu-Levenscyclusanalyse (m-LCA) goed toepasbaar, maar er mist een goede indicator voor het onderwerp verdroging. Verdroging als gevolg van grondwaterwinning is het belangrijkste onderwerp als het om de mileubelasting van de sector gaat. De milieubelasting van de drinkwatersector vergeleken met andere netwerksectoren is relatief gering. Het belangrijkste onderwerp van de milieubelasting maakt geen deel uit van de m-LCA. Daarom is het de vraag of het zinvol is dit relatief complexe instrument in te zetten voor de verplichte benchmark. Wellicht kan worden volstaan met indicatoren voor de meest relevante onderwerpen namelijk: verdroging/vernatting; energieverbruik; milieuvriendelijke energieverbruik en hergebruik van afvalstoffen. De overige indicatoren voor de prestatievergelijking en de beleidstoetsing zijn in dit rapport op hoofdlijnen weergegeven. Nadere uitwerking zal in een vervolgopdracht plaatsvinden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-07-15 )