|   print

[  ]
 
Plant J van der , Ros JPM

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft het model galvanisch bedrijf, dat is opgezet om de milieuhygienische resultaten en de kosten van saneringsvarianten voor de in waterig milieu uitgevoerde processen in galvanische modelbedrijven te berekenen. Het model bevat de basisgegevens van allerlei toepasbare technologieen, te weten de rendementen en de jaarlijkse kosten (inclusief kapitaalslasten). Deze zijn verkregen bij een serie bedrijfsbezoeken en uit de literatuur. De afvalwater- en de afvalproblematie worden geintegreerd beschouwd. Dit betekent, dat de berekeningsresultaten zowel de uitgaande stromen zware metalen en cyanide met afvalwater als met slib en (half)concentraten bevatten alsmede de kosten voor het totaal (afvalwaterbehandeling en afvalverwerking). Een modelbedrijf kan worden samengesteld uit maximaal 24 behandelingsbaden, d.w.z. procesbaden met metaaloplossingen, maar ook voor- en nabehandelingsbaden. Voor elk bad kunnen afzonderlijk de kenmerken worden opgegeven, zoals concentraties, de mate van vervuiling, oversleep, verdampingsverlies en aantal draaiuren. Een saneringsvariant kan bestaan uit procesgeintegreerde maatregelen per bad (spaarbaden al dan niet met een terugwinningsrtechnologie), deelstroombehandeling per bad, afvalwaterzuivering en verwerking van (half-)concentraten in elke gewenste combinatie. Het rekenmodel is ontwikkeld op een VAX750 onder het operating system UNIX. De programma's zijn geschreven in Pascal. Naast het werken met de ruwe versie kan gebruik gemaakt worden van een gebruikersvriendelijk menuprogramma. Het werken met de programma's en het menuprogramma wordt beschreven in hoofdstuk 5.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-04-30 )