|   print

Criteriadocument ethyleenoxide (oxiraan)
[ Criteria document ethylene oxide (oxirane) ]
 
Vermeire T, van Esch GJ, van der Plaat J, van der Heijden CA, Heijna-Merkus E, Knaap AGAC, van Leeuwen FXR, Bergshoeff G, Huygen C, Huldy HJ, van der Most PFJ, Duiser JA, Besemer AC, de Vrijer F, de Jong P, Lanting RW

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 738513001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste literatuurgegevens over de prioritaire stof enthyleenoxide in het milieucompartiment Lucht. Achtereenvolgens komen de volgende aspecten aan de orde: -fysisch-chemische eigenschappen ; -meetmethoden en meetstrategie; -uitworpen ; -verspreiding en omzetting ; -concentraties in het milieu en blootstellingsroutes ; -normen en richtwaarden ; -effecten ; De kern van dit document is het hoofdstuk over effecten. Naast de effecten van ethyleenoxide op mens en dier zijn ook de invloeden op het aquatische milieu en op materialen in ogenschouw genomen. Bovendien is aandacht besteed aan effecten op wereldschaal. Voornamelijk op basis van de effecten op mens en dier is een toxicologische evaluatie gegeven. Omdat de stof carcinogeen blijkt te zijn is het kankerrisico geschat bij bepaalde concentraties in de lucht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-07-31 )