|   print

Reken- en informatiesystem ter onderbouwing van het IMP Milieubeheer ; een inventarisatie en aanzetten voor een ontwikkelingsrichting
[ [Methods for long term environmental planning. An inventory of existing methods and suggestions for future developments] ]
 
Langeweg F, Maas RJM

p in English   1986

RIVM Rapport 738515001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Beschikbare reken- en informatiesystemen op het gebied van natuur- en landschap, humane effecten, blootstellingsroutes en kringlopen, waterverontreiniging, bodem- en grondwaterverontreiniging, luchtverontreiniging, stralingsbelasting, geluidsbelasting, afvalstoffen en continue emissies en calamiteuze emissies zijn geinventariseerd. Het rapport beoogt niet meer dan een overzicht te geven van binnen en buiten het RIVM beschikbare of in ontwikkeling zijnde systemen. De verkregen resultaten dienen mede als basis voor een thans bij het RIVM in uitvoering zijnde definitiestudie over integrale milieumodellering.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-04-30 )