|   print

Biodegradatie xenobiotica IV. Inventarisatie van de mogelijkheden tot biologische afbraak van prioritaire organische stoffen in afvalstromen
[ Biodegradation xenobiotics IV. Inventarisation of the possibilities of biological degradation of priority organic pollutants in waste streams ]
 
Breure AM, Bogte JJ, Walpot JI, van Andel JG

93 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 738517004

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt een overzicht gegeven betreffende de mogelijkheden die er zijn om micro-organismen toe te passen voor de verwildering van prioritaire stoffen in afvalstromen (afvalstoffen genoemd in het "Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1987-1991") in het milieu en de toepassing van biotechnologische technieken om vervuiling met dergelijke stoffen tegen te gaan. Er wordt een kort overzicht gegeven van de kenmerken van micro-organismen die van belang zijn voor biodegradatie van milieu-vreemde verbindingen. Vervolgens wordt in het kort aangegeven van welke prioritaire stoffen bekend is dat zij door micro-organismen kunnen worden afgebroken. In het volgende hoofdstuk wordt een indicatie gegeven van de herkomst van de verontreinigende stoffen. Daarna volgt een overzicht van de zuiveringsprocessen waarbij micro-organismen worden toegepast. Tenslotte wordt een indicatie gegeven van het onderzoek dat moet worden uitgevoerd, om op grote schaal tot toepassing van biotechnologische reinigingsmethoden over te gaan voor de verwijdering van deze stoffen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-01-31 )