|   print

Beoordelingssysteem nieuwe stoffen: gedrag van een stof in een RWZI
[ Behaviour of new chemicals in sewage treatment plants ]
 
Struijs J, Duvoort-van Engers LE, Gerlofsma A, Ros JPM

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 738622001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het gedrag van een stof in een rioolewaterzuiveringsinstallatie (RWZI) hangt samen met de proceskenmerken en de stofeigenschappen. In dit rapport wordt een korte toelichting op de processen gegeven, waarbij van belang zijnde ontwerpcriteria voor RWZI's worden vermeld. Naast de veelal beschikbare gegeven over fysisch-chemische eigenschappen van stoffen zoals wateroplosbaarheid, dampdruk en octanol-water-partitiecoefficient wordt het gedrag bepaald door de afbreekbaarheid. De vertaling van toetsresultaten betreffende biologische afbreekbaarheid naar het gedrag in de praktijk wordt aangegeven. Praktijkgegevens over het gedrag in een RWZI zijn gebruikt om tot een (vooral kwalitatieve) schematische weergegeven voorspelling van dit gedrag te komen. Voor kleurstoffen is dit meer in detail uitgewerkt met een indeling naar diverse kleurstofklassen. Algemeen verworven inzichten aangaande de relatie tussen de chemische structuur en de afbreekbaarheid zijn samengevat. Voor slecht oplosbare stoffen is een rekenmodel ontwikkeld. Hiermee kan het gedrag kwantitatief worden voorspeld. Voor een voorbeeldsituatie (een actief slib installatie met een aeratietank) worden berekeningsresultaten gepresenteerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-07-31 )