|   print

[  ]
 
Kreiter BG

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Na een schets van de historische ontwikkeling van afvalverbranding in Nederland volgt een uitvoerig overzicht van de huidige situatie. Per installatie worden daarin de verwerkte hoeveelheden afvalstoffen, de ontstane reststoffen, alsmede de teruggewonnen energie (warmte en/of stroom) aangegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijke relatie tussen enerzijds een verbrandingsproces en anderzijds andere vormen van afvalbewerking en afvalverwerking. De paragrafen 4 t/m 8 behandelen een aantal aan afvalstoffen gerelateerde aspecten van fysische en chemische aard. Deze aspecten leiden in par. 8 dan tot enkele berekeningsgrondslagen en een beschrijving, aan de hand van enkele uitvoeringsvoorbeelden, van de installatie-opbouw. Verder wordt in par. 9 een aantal mogelijkheden voor benutting van bij de verbranding vrijkomende energie aangegeven, een en ander geillustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Uitvoerig wordt in par. 10 stilgestaan bij de aspecten van milieuhygienische aard en wordt met name gerefereerd aan normen die in de BRD worden gehanteerd bij het verlenen van milieuvergunningen. In par. 11 wordt aandacht besteed aan de kosten-aspecten van afvalverbranding.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-09-30 )