|   print

[  ]
 
Wegman RCC ; Liem AKD ; Jong APJM de ; Laar A van ; Boer AC den ; Groenemeijer GS ; Heeft E van der ; Marsman JA ; Werken G van de

17 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden de analyseresultaten vermeld van een onderzoek naar de aanwezigheid van polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen en dibenzofuranen in zwevend slib afkomstig van de Westerschelde. Het onderzoek werd uitgevoerd teneinde inzicht te verkrijgen in de mogelijke verontreiniging van de Westerschelde door de aanwezigheid, op een kade in de Antwerpse haven, van een partij materiaal, welke mogelijk met deze verbindingen verontreinigd was. De monsters werden verkregen van de Dienst Getijdewateren van Rijkswaterstaat. In monsters zwevend slib van 4 dicht bij elkaar gelegen locaties werden de gehalten bepaald van de 17 meest toxische PCDD- en PCDF-congeneren. Gehalten werden omgerekend naar toxiciteitsequivalenten 2,3,7,8-TCDD (TEF). In deze monsters werd een totaal TEF-gehalte gevonden die varieerde tussen 16,5 en 32,1 ng per kg droog materiaal. Deze gehalten zijn vergelijkbaar met de waarden die in eerder uitgevoerd onderzoek in Nederland van riviersediment werden gevonden. De voorlopige saneringswaarde van 100 ng TEF/kg droge stof voor een standaard waterbodem werd in dit onderzoek niet overschreden. Op grond van de gegevens lijkt het niet aannemelijk dat de partij afval op de Antwerpse kade de oorzaak is van de gevonden gehalten in de Westerschelde.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-04-30 )