|   print

Oorzaken en gezondheidsaspecten van geelbruinkleuring in woningen
[ Discoloration in dwellings, causes and possible health effects ]
 
Fast T, Kliest JJG, Visswer T, Suk H, van Wijnen JH, Bos H

41 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 748704017

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Naar aanleiding van de snelle en intensieve bruinkleurig van o.a. muren en plafonds van een groot aantal woningen in een woonwijk in Amsterdam-Noord en een eerder gelijksoortig geval in de wijk Klopvaart in de gemeente Utrecht is door de afdeling Hygienisch Woningtoezicht van de GG & GD Amsterdam en het RIVM onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft bestaan uit een inventarisatie van eerder uitgevoerd onderzoek naar bruinkleuring, uit het meten van de gehalten van een aantal luchtverontreinigende stoffen en uit een onderzoek naar de samenstelling en mutageniteit van het luchtstof en naar de samenstelling van de bruine aanslag. Naast de resultaten van deze onderzoeken zijn in het rapport de resultaten opgenomen van een enquete, welke in de betreffende wijk is gehouden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt, dat het proces van geelbruinkleuring niet kan worden verklaard uit het voorkomen van verbrandingsgassen, vluchtige organische verbindingen en stof in de binnenlucht. Het rookgedrag van de bewoners lijkt de mate van geelbruinkleuring te kunnen beinvloeden, maar is zeker niet de belangrijkste bepalende factor voor het doen ontstaan van geelbruinkleuring. Ook stoffen die vrijkomen bij het koken en/of braden lijken van invloed op het ontstaan van de aanslag. Het is mogelijk, dat de ventilatie-efficiency in de woningen met de bruinkleuring in verband kan worden gebracht. Hiernaar is echter verder onderzoek nodig. Er zijn geen aanwijzingen dat de geelbruinverkleuring. verhoogde risico's voor de gezondheid van de bewoners met zich mee brengt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-01-31 )