|   print

Analyse van chloorallylalcohol en chlooracrylzuur in grond- en drinkwater. Ontwikkeling van specifieke bepalingsmethoden met behulp van HPLC en GCMS
[ Analysis of chloroallyl alcohol and chloroacrylic acid in ground and drinking water. Development of specific assay methods using HPLC and GCMS ]
 
de Jong APJM, Hogendoorn EA, den Engelsman G, van Zoonen P

17 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 748704019

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Monsters grondwater, water uit een drinkwaterput en ruw drinkwater afkomstig van het waterwingebied Noordbargeres te Drenthe, werden onderzocht op het voorkomen van chloorallylalcohol (CAA) en chlooracrylzuur (CAZ). Genoemde stoffen zijn metabolieten van het bestrijdingsmiddel dichloorpropeen (DPE). Het onderzoek had tot doel na te gaan of er een verband bestaat tussen de gevonden verhoogde gehalten aan adsorbeerbaar organisch chloor (AOX) en het voorkomen van de metabolieten van DPE. Voor de bepaling van CAA en CAZ in (grond)water werden gevoelige, specifieke bepalingsmethodieken ontwikkeld. Voor de analyse van CAA werd gebruik gemaakt van HPLC met (voor)kolomschakeling van UV-detectie. De bepalingsgrens van deze methode was afhankelijk van de gebruikte monstervoorbewerking, 0.1 of 5 ppb. Voor CAZ en tevens voor CAA werden methoden ontwikkeld op basis van gaschromatografie-negatieve ionen chemische ionisatie-massaspectrometrie. De bepalingsgrenzen van deze laatste methoden waren 0.5 en 1 pbb voor respectievelijk CAZ en CAA. Met genoemde methoden kon geen CAA en CAZ in de onderzochte monsters worden aangetoond op het niveau van 1 respectievelijk 0.5 ppb. Op grond van deze bevindingen wordt geconcludeerd dat de verhoogde AOX gehalten niet kunnen worden toegeschreven aan de aanwezigheid van CAA en/of CAZ en dientengevolge het verhoogde AOX gehalte een gevolg is van de aanwezigheid van andere gechloreerde organische verbindingen. Een eerste poging tot identificatie van deze verbindingen heeft tot op heden geen resultaten opgeleverd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-04-30 )