|   print

[  ]
 
Swart RJ

36 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport is het resultaat van een korte studie n.a.v. het RIVM-rapport nr. 758471002 m.b.t. een model voor de rol van methaan in het broeikasprobleem. De in dit laatste rapport gehanteerde evenredigheid tussen CO2-emissies en aan verbruik van fossiele brandstoffen gerelateerde CO- en koolwaterstofemissies leidt tot te hoge schattingen voor de twee laatstgenoemde sporegassen en daarmee voor de toename van de methaanconcentratie in de atmosfeer. Dit wordt aannemelijk gemaakt door de bronnen van de betreffende gassen te analyseren, met name de sector verkeer, die voor ca. 80% bijdraagt aan de mondiale emissie van CO en ongeveer 50% van de niet-methaan koolwaterstoffen. Daar CO en NMHC als produkt van onvolledige verbranding of onzorgvuldig gebruik eigenlijk bruikbare gassen zijn, is een beperking van de emissies van deze stoffen niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-03-31 )