|   print

Description of EDGAR Version 2.0: A set of global emission inventories of greenhouse gases and ozone-depleting substances for all anthropogenic and most natural sources on a per country basis and on 1 degree x 1 degree grid
[ Beschrijving van EDGAR Versie 2.0: Een verzameling mondiale emissie-inventarisaties van broeikasgassen en ozonlaag-afbrekende stoffen voor alle anthropogene en de meeste natuurlijke bronnen, per land en op een 1 graad x 1 graad grid ]
 
Olivier JGJ, Bouwman AF, van der Maas CWM, Berdowski JJM, Veldt C, Bloos JPJ, Visschedijk AJH, Zandveld PYJ, Haverlag JL

171 p in English   1996

RIVM Rapport 771060002
download pdf (12080Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A global emission source database called EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research) has been developed jointly by TNO and RIVM to meet the needs of policy-makers and of atmospheric chemistry and climate modellers. The purpose of the EDGAR database was to estimate for 1990 the annual emissions per sector of direct and indirect greenhouse gases (CO2, CH4, N2O, CO, NOx, non-methane VOC) and SO2, including ozone-depleting compounds (halocarbons), on a region/country and grid basis. To meet the aim of establishing the global emissions from both anthropogenic and biogenic sources, a complete set of data would be required. This is to allow estimation of the total source strength of the various gases with a 1 degree x 1 degree resolution (altitude resolution of 1 km), as agreed upon in the Global Emissions Inventory Activity (GEIA) of the International Atmospheric Chemistry Programme (IGAC). As insights in this field are still changing, due attention was paid in the setup of the system to flexibility on the disaggregation of sources, spatial and temporal resolution, and species. This report presents a description of the construction and contents of the database, as well as the type and sources of data. Subsequently, the following topics are discussed: methodology used in establishing the set of inventories, structure and main functions of the database system ; setup of the emission source categories ; description of sources and related data (activity levels, emission factors, maps used to allocate emissions on grid) ; resulting emission inventories (by region and on grid) including a first validation ; uncertainties and limitations ; policy applications ; and conclusions summarising the achievements of this project.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
RIVM en TNO hebben gezamenlijk een mondiale emissiedatabase EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research) geconstrueerd ten behoeve van beleidsondersteuning, atmosferisch-chemici en klimaat-modelleurs. De EDGAR-database bevat voor het basisjaar 1990 per sector de emissies van directe en indirecte broeikasgassen (CO2, CH4, N2O, CO, NOx, niet-methaan VOS, SO2), inclusief ozonlaagafbrekende stoffen (gehalogeneerde koolwaterstoffen), per regio/land en op grid. Voor de berekening van de mondiale emissies van zowel menselijke als biogene bronnen is een complete dataset gecompileerd om de totale bronsterkte per gas te kunnen schatten met een ruimtelijke resolutie van 1 graad x 1 graad (hoogte-resolutie 1 km), zoals overeengekomen binnen de Global Emissions Inventory Activity (GEIA) van het International Atmospheric Chemistry Programme (IGAC). Omdat de inzichten op dit terrein nogal snel kunnen veranderen, is hier bij de opzet van het systeem rekening mee gehouden door de keuze van onderverdeling van bronnen, de ruimtelijke en temporele resolutie en de stoffen flexibel te houden. Dit rapport geeft een beschrijving van de constructie en inhoud van de database, inclusief het type en de bron van de gebruikte data. Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen besproken: de gebruikte methoden bij de opzet van de inventarisaties, de structuur en belangrijkste functies van het database-systeem, de opzet van broncategorieen, beschrijving van bronnen en hun data (activiteitenniveaus, emissiefactoren, kaarten om de emissies over een grid te verdelen), resulterende emissie-inventarisaties (per regio en op grid), onzekerheden en beperkingen in de datasets, beleidstoepassingen, en conclusies waarin de in het project bereikte resultaten worden samengevat.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-12-31 )