|   print

Ontwikkeling van uitloogproeven voor minerale olie. Ontwikkelingsonderzoek
[ Development of leaching tests for mineral oil. Investigation report ]
 
Broekman MH, Rood GA, van der Velde EG, Orbons AJ, van Gils W

156 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 771402019
download pdf (5953Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Within the framework of the Terms of Reference Plan for normalization commission 390 11 on 'Leaching characteristics of building and waste materials', a set of leaching tests for various organic compounds has to be developed. This document contains results of investigations performed for the development of leaching tests for mineral oil (the definition of mineral oil used in these investigations is derived from Dutch Standard NEN 5733). This report is a series of documents, containing the sub-reports no. 1, no. 2 and no. 3. An evaluation report with a summary of the experimental results will be published as RIVM-report no. 771402020. In sub-report no. 1 experiments were performed in order to develop a suitable Solid Phase Extraction method (SPE) to extract mineral oil from leaching eluates. A Liquid/Liquid Extraction (LLE) of mineral oil from eluates was investigated using standardized protocols. Losses of mineral oil as a result of adsorption, degradation and volatilization were investigated. Methods were examined to improve the on-line filtration procedure of the column test. In sub-report no. 2 experiments were performed in order to find a suitable method to remove particles larger than 0.45 um from leaching eluates containing mineral oil. Losses of mineral oil as a result of adsorption and volatilization during both filtration and centrifugation were investigated. In sub-report no. 3, several leaching tests were investigated: column and serial batch tests according to the existing test methods for PAHs, in which leaching eluates were filtrated ; column and serial batch tests according to modified test methods, in which leaching eluates were centrifuged. In these experiments mineral oil was differentiated in fractions (C10-C12, C12-C18, C18-C40 or total C10-C40) ; the influence of pH on the leaching behaviour, investigated using the Dutch test method for the determination of maximum leachibility of inorganic constituents.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het project 'Uitloging van organische componenten' wordt door het RIVM uitgevoerd in het kader van het Taakstellend Plan ter ondersteuning van de normcommissie 390 11 'Uitloogkarakterisering van bouw- en afvalstoffen' (TSP). Het doel van het project is het ontwikkelen van een set van uitloogproeven voor organische componenten. In dit rapport wordt het uitgevoerde ontwikkelingsonderzoek beschreven in drie deelrapporten. In deelrapport 1 worden de verliezen van minerale olie uit eluaten onderzocht met betrekking tot adsorptie, afbraak en vervluchting. De experimenten zijn dusdanig opgezet dat de resultaten als maatgevend kunnen worden beschouwd voor de verliezen die optreden bij de uitvoering van uitloogproeven. Een aantal voorfiltermaterialen zijn onderzocht op hun geschiktheid om verstoppingsproblemen bij toepassing van on-line filtratie bij de kolomproef tegen te gaan. In deelrapport 2 is onderzoek beschreven naar het kwantificeren van de verliezen van minerale olie bij het afscheiden van deeltjes groter dan 0.45 um uit eluaten van uitloogproeven middels twee methoden filtratie over een 0.45 um membraanfilter en centrifugeren onder condities waarbij deeltjes groter dan 0.45 um uit de oplossing verwijderd worden. De opbrengst van minerale olie uit deze eluaten bereid met schud- en roerproeven op grond en bouw- en sloopafval is bepaald na filtreren en na centrifugeren. Om de optredende verliezen van minerale olie tijdens centrifugeren eenduidig toe te kennen aan vervluchting of adsorptie, zijn massabalansen over de centrifuge procedure opgesteld. In deelrapport 3 wordt onderzoek beschreven naar een aantal verschillende uitloogproeven : kolom- en cascadeproeven volgens het voorschrift voor PAK, waarbij eluaten worden gefiltreerd ; kolom- en cascadeproeven volgens een aangepast voorschrift, waarbij eluaten worden gecentrifugeerd en onderscheid gemaakt wordt tussen de fracties C10-C12, C12-C18 en C18-C40 ; de invloed van de pH op de uitloging, uitgevoerd aan de hand van de beschikbaarheidsproef voor anorganische contaminanten. In het evaluatie rapport (RIVM-rapportnr. 771402020) zal met name ingegaan worden op de uiteindelijke vorm en richting die standaard uitloogproeven voor minerale olie zullen moeten krijgen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-05-31 )