|   print

Onderzoek naar de uitloging van fenol en cresolen middels de kolom- en cascadeproef
[ Investigation into leaching of phenol and methylphenols applying the column test and the serial batch test ]
 
Broekman MH, van de Beek AIM, van der Velde EG

32 p in Dutch   2001

RIVM Rapport 771402027
download pdf (417Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Within the framework of the Terms of Reference Plan for normalization commission 39011 on Leaching characteristics of building and waste materials, the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) is developing a set of leaching tests for various organic compounds. Laboratory investigations were performed for leaching tests of phenol and methylphenols (cresols) to assess the practical feasibility of the experimental set-up, the level of emissions and the reproducibility of the experiments. Additional experiments were performed to investigate the losses of phenols during the test. Leaching tets for phenols, based on Dutch pre-NVN 7344 and 7350, were performed on four different soils. The materials contained high levels of contaminants to ensure detectable leached quantities. With reference to the performance, the methods could be applied for phenols as well. In three of the soils, a high emission could be observed, especially in the first fractions of the eluates. For one soil, no leaching was found at all. Apparently, the phenols were not available as a result of an unknown characteristic element in that specific soil. The levels of emission from the (highly contaminated) materials were high in the range from 30 to 60 % relative to the soil concentrations. Levels were higher than ealier was found for PCBs and EOX, probably as a result of the higher water solubility of the phenols. Standard deviations (n=2) were good for most leaching test (2-20%).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van het Taakstellend Plan ter ondersteuning van de normcommissie 390 11 Uitloogkarakterisering van bouw- en afvalstoffen (TSP), is onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de uitloogproeven voor fenol en cresolen (methylfenolen).Uitloogproeven voor fenolen, gebaseerd op de ontwerpnormen 7344 en 7350 (kolom- en cascadeproeven voor PAK's, PCB's en EOX), zijn in tweevoud uitgevoerd op een viertal verschillende grondmonsters. Dit betrof in alle gevallen grondmonsters, omdat in de praktijk geen andere bouw- en afvalstoffen met fenolen-verontreiniging beschikbaar waren. Voor de onderzochte materialen is gekozen voor een hoog gehalte van de te onderzoeken contaminanten, omdat hierdoor gewaarborgd is, dat in de eluaten van de uitloogproeven voldoende hoge concentraties gemeten kunnen worden. Het doel van de werkzaamheden was gelegen in het vaststellen van de praktische uitvoerbaarheid van de proef, het niveau van de emissies en de herhaalbaarheid van de proef. In technisch opzicht blijken de ontwerpvoornormen praktisch uitvoerbaar. Het vooronderzoek naar het verliezen van fenolen aan onderdelen of gebruikte materialen van de proefopstellingen tijdens de uitvoering van de uitloogproeven, gaf aan dat er geen verliezen optreden, zodat de bovenstaande normen zonder verdere aanpassingen gevolgd zijn. Het verlies van de fenolen, dat tijdens het materialenonderzoek op basis van de massabalans is geconstateerd, geeft wel aanleiding tot een aanpassing van de methodiek, met name in de opvang en conservering (koeling) van de verschillende frakties. De emissies van de fenolen, die bepaald zijn met de kolomproef, liggen voor de verschillende component-materiaal combinaties ten opzichte van de uitgangsconcentraties in de materialen in een gebied tussen 30 en 60%. Voor de cascadeproef liggen deze waarden gelijk of hoger tot 80-90%. De gevonden waarden zijn veel hoger dan die in voorafgaand RIVM onderzoek betreffende de stofgroepen PCB's en EOX zijn vastgesteld. Tevens blijken de fenolen steeds snel, in de eerste fraktie(s) uit te logen in gronden waarin deze op basis van de (grond)eigenschappen redelijk beschikbaar zijn. Dit kan grotendeels verklaard worden uit de hogere wateroplosbaarheid van de fenolen. De relatieve standaarddeviaties (RSD) van de in tweevoud uitgevoerd kolom- en cascadeproeven waren over het algemeen goed (2-20%). Er zijn onvoldoende materialen onderzocht om een algemene uitspraak te kunnen doen over de uitloging van fenolen, mede omdat bij drie van de vier uitloogproeven een zeer forse uitloging optrad en bij een materiaal in het geheel niet. In ieder geval lijkt het niet bepaald te worden door de kolomproef.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2001-08-14 )