|   print

[  ]
 
Nijdam DS , Wilting HC

78 p in Dutch   2003

download pdf (444Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents the results of the project, 'Environmental load due to private consumption' (ELPC), aimed at generating Environmental Load Intensities (ELIs) for a number of household expenditures on the basis of so-called economic input/output analysis. Household expenditures form the financial base for most economic activities. The global environmental loads resulting from these economic activities are allocated to household expenditures by following the financial flows in production chains. This production-related environmental load is referred to as indirect load. The environmental load that occurs after purchasing a product is referred to as the direct load, e.g. the emission of VOC from paints or the exhaust gases of private motor vehicles etc. This direct load was also quantified in the project, albeit in a different way to the indirect load. Specific references from the literature were used for quantifying the direct load, which originates in a limited number of products. This has resulted in a basic data set of ELIs (found in Appendix 2 of the report), which can be used for many purposes. The total environmental pressure from private consumption is calculated by multiplying the ELIs by household expenditures monitored by Statistics Netherlands in its annual budget survey. The total environmental load per capita per year (also referred to as 'footprint profile') are: - land use 0.9 ha; greenhouse effect 11 ton CO2-eq.;- acidification 73 kg SO2-eq.; - nutrification 29 kg PO4-eq.; smog 16 kg VOC-eq.; wood extraction 0.52 m3 wood; - fish extraction 13 kg fish; water extraction 989 m3 water; - road traffic noise 106 thousand motor car km-eq.; - pesticides 437 g (active ingredient). This footprint profile is based on environmental data for the year 1995 and household expenditures for the year 2000. The land surface required for Dutch private consumption equals 3.9 times the surface area of the Netherlands. Most environmental data hold for the reference year 1995, while expenditure data are available for the years 1995 to 2000. Several cross-sections of the environmental load, i.e. consumption domain, economic region and direct/indirect load, can be created. These are presented in chapter 7. The main conclusions from the study are that the consumption domain 'food' has the largest environmental impacts, and most of consumption related environmental emissions and impacts take place abroad. Private transport and room heating result in important domestic emissions.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt het project 'milieudruk consumptie in beeld', kortweg ook wel aangeduid als CIB (Consumptie In Beeld) omschreven. In dit project zijn milieudrukintensiteiten van huishoudelijke bestedingen berekend met behulp van zgn input/outputanalyses. Huishoudelijke bestedingen vormen uiteindelijk de inkomsten van vele bedrijfsactiviteiten. De milieudruk die door economische activiteiten wereldwijd plaatsvindt wordt aan de hand van financiele stromen toebedeeld aan Consumenten-produkten. Dit is de milieudruk die optreedt alvorens een consument een product of dienst aanschaft. Dit wordt wel als indirecte milieudruk aangeduid. Daarnaast onderscheiden we de directe milieudruk: de milieudruk die optreedt na aanschaf van produkten, bijvoorbeeld uitlaatgassen van de personenwagen, vluchtige stoffen uit verf etc. Deze milieudruk is ook gekwantificeerd, zij het op een andere wijze dan de indirecte milieudruk. Voor de direct milieudruk, welke afkomstig is uit een beperkt aantal produktcategorieen, zijn gegevens gebruikt uit specifieke literatuur. Het onderzoek heeft geresulteerd in een basisdataset met MDI's (milieudrukintensiteiten) die voor veel andere studies kan worden gebruikt. Deze set is weergegeven in bijlage 2 Vermenigvuldiging van de MDI's met de huishoudelijke bestedingen uit het CBS-budgetonderzoek resulteert in de totale milieudruk van particuliere consumptie. Deze totale milieudruk, die men ook het 'footprintprofiel' zou kunnen noemen, bedraagt per persoon per jaar (op basis van het budgetonderzoek 2000): Landgebruik 0,9 ha; Klimaatverandering 11 ton CO2 eq ; Verzuring 73 kg SO2 eq ; Vermesting 29 kg PO4 eq; Smogvorming 16 kg VOS eq ; Houtonttrekking 0,52 m3 hout ; Visonttrekking 13 kg vis; Geluidsemissie wegverkeer 106 duizend autokm-eq ; Wateronttrekking 989 m3 water; Bestrijdingsmiddelgebruik 437 g actieve stof Het landgebruik ten gevolge van de totale Nederlandse particuliere consumptie bedraagt 3,9 maal de oppervlakte van Nederland.De klimaat verandering van 11 ton komt ongeveer overeen met een autorit van 55 duizend km, oftewel 1,4 maal rond de aarde. De meeste milieudata betreffen het basisjaar 1995. De bestedingen zijn afkomstig uit de CBS- Budgetonderzoeken 1995 en 2000. Er kunnen diverse doorsneden worden gemaakt van de milieudruk: per consumptiedomein, per economische regio en ingedeeld naar direct/indirect. In Hoofdstuk 7 worden deze doorsneden nader omschreven en gepresenteerd. De belangrijkste conclusies zijn dat met name het domein voeden grote milieudruk met zich meebrengt, en dat de meeste milieudruk plaatsvindt in het buitenland. Autovervoer en ruimteverwarming brengen de belangrijkste binnenlandse emissies met zich mee.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2003-07-11 )