|   print

Emissies in Nederland - 1992 Trends, Thema's en Doelgroepen. Ramingen 1993
[ Emissions in the Netherlands, Emissions to Air and Water in 1992 and 1993 ]
 
Berdowski JJM, van der Auweraert RJK, van der Most PFJ, Thomas R, Zonneveld EA

170 p in Dutch   1994

RIVM Rapport 772414001, Publikatiereeks Emissieregistratie 20

Toon Nederlands

English Abstract
In this report a survey is presented of the emission of approximately 60 compounds to the air and the surface-water in the Netherlands for the year 1992. For the year 1993 the emissions are estimated. For each compound specific information is given on the sources of emissions, on the relative contribution to the total emission in the Netherlands, and on the relation with the Dutch Environmental Policy Plans.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de inventarisatie van de emissie naar lucht en water in Nederland voor het jaar 1992. Het is het eerste gezamenlijke jaarrapport over de emissies in Nederland door de Emissieregistratie (ER), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De resultaten worden besproken in relatie tot het milieubeleid van de rijksoverheid aan de hand van doelgroepen en thema's. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd in relatie tot hun geografische spreiding, met name de provinciale milieubelasting, en hun veranderingen ten opzichte van vroegere inventarisatiejaren. Ook worden schattingen gepresenteerd van de emissie naar lucht voor het jaar 1993. Uit de vele geregistreerde stoffen en stofgroepen zijn er ongeveer 60 geselecteerd, waaronder de prioritaire stoffen. Voor elk van deze stoffen/stofgroepen is een beleid of beleidsdoelstelling geformuleerd. Voorts wordt aandacht gegeven aan de analyse van de bijdrage van de verschillende doelgroepen aan de verontreiniging binnen elk van de milieuthema's. Daarbij zijn ook de voor de milieuthema's gebezigde milieu-indicatoren berekend in equivalent-eenheden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer VROM/DGM/EI Centraal Bureau voor de Statistiek CBS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIVM
( 1994-10-31 )