|   print

[  ]
 
Vringer K , Hanemaaijer AH

57 p in Dutch   2000

download pdf (590Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The main aims of this study were to describe the method for calculating the cost-effectiveness of environmental measures, including the determination of the sensitivity on some of the parameters used for the cost-effectiveness calculations, and to gather and store information on the costs and effects of environmental measures. Defined in this study as the costs per unit avoided emission, the cost-effectiveness is relatively high when the costs per unit are low. To calculate cost-effectiveness a calculating model and database built in Excel were used. The total emission reduction of the package of measures analysed in this study is approximately 9 billion acid equivalents in 2020 compared to 1995. The average cost-effectiveness of this emission reduction is about 200 Euro per 1000 acid equivalents. Measures applied to traffic contribute half of the total emission reduction, contrasted the highest average costs for this group. However, these traffic measures also reduce VOC, fine particles and carbon monoxide. Measures taken by industry are contrasted to the lowest average costs, amounting to a quarter of the total emission reduction in 2020. Halving or doubling the interest rate or depreciation period leads to a considerable change in costs, but hardly influences the sequence of measures on the cost-effectiveness curve for NOx. Comparison of volume measures with technical measures based on only direct costs has limited value. The indirect costs and benefits appear to have more influence on volume measures.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het doel van deze studie was tweeledig, namelijk enerzijds het maken van een actueel en volledig maatregelbestand voor maatregelen gericht op verzurende emissies, mede met het oog op de 5de Milieuverkenning en het NMP4. Anderzijds stond het beschrijven van de gehanteerde methode om kosteneffectiviteit te berekenen centraal. Kosteneffectiviteit wordt in deze studie gedefinieerd als de kosten per vermeden eenheid gereduceerde emissie. Er is sprake van een hoge mate van kosteneffectiviteit als de kosten per eenheid laag zijn. De resultaten die in de analyse zijn meegenomen hebben uitsluitend betrekking op de set van maatregelen die voor dit project is doorgerekend. De doorgerekende set van maatregelen leidt in 2020 tot een emissiereductie van circa 9 miljard zuurequivalenten ten opzichte van 1995. De gemiddelde kosteneffectiviteit van deze emissiereductie bedraagt zo'n 450 gulden per 1000 zuurequivalenten. De doelgroep verkeer neemt ongeveer de helft van deze reductie voor zijn rekening tegen gemiddeld de hoogste kosten. Door de maatregelen bij verkeer worden naast verzurende emissies echter ook VOS, fijn stof en koolmonoxide gereduceerd. Door de doelgroep industrie wordt een kwart van deze totale emissiereductie gerealiseerd tegen gemiddeld de laagste kosten. Een halvering of verdubbeling van het gehanteerde rentepercentage leidt wel tot een significante daling of stijging van de totale kosten voor NOx, maar nauwelijks tot verschuiving van maatregelen op de kosteneffectiviteitscurve. Vergelijken van volumemaatregelen met technische maatregelen op basis van de directe kosten heeft slechts beperkte waarde, omdat met name bij volumemaatregelen de indirecte kosten en baten in hogere mate bepalend zijn dan bij technische maatregelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2000-08-14 )