|   print

[  ]
 
Klein Goldewijk K , Olivier JGJ , Peters JAHW , Coenen PWHG , Vreuls HHJ

246 p in Dutch   2004

download pdf (2214Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report documents the 2004 Netherlands' annual submission of its greenhouse gas emission inventory in accordance with the United Nation's Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the European Union's Greenhouse Gas Monitoring Mechanism. The report comprises explanations of observed trends in emissions; a description of an assessment of key sources and their uncertainty; documentation of methods, data sources and emission factors applied; and a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data. Since the previous submission, the emission trend has been adjusted downwards by 2% due to recalculations. From the present inventory it can be concluded that total greenhouse gas emissions were in 2002 the same as in the base year 1990 (1995 for fluorinated gases). The 2002 emissions would be 3%-points more when corrected for temperature (the mild winter). Emissions of CO2 increased from 1990 to 2002 by 10%, while in the same period CH4 and N2O emissions decreased by about 32% and 7%, respectively. For the fluorinated greenhouse gases, for which 1995 is the reference year, total emissions decreased by 60%. Emissions of HFCs and PFCs decreased by 65% and 35% in 2002, respectively, while SF6 emissions increased by about 15%. Next year, other adjustments will be made, possibly of a few per cent, due to recalculations for many sources and gases carried out as the last part of the inventory improvement programme to ensure that the inventory complies with the requirements of the UNFCCC and the Kyoto Protocol.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport over de Nederlandse inventarisatie van broeikasgasemissies is geschreven om te voldoen aan de nationale rapportageverplichtingen in 2004 van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. Dit rapport bevat trendanalyses voor de emissies van broeikasgas in de periode 1990-2002; een analyse van zgn. sleutelbronnen en de onzekerheid in hun emissies; documentatie van gebruikte berekeningsmethoden, databronnen en toegepaste emissiefactoren; en een overzicht van het kwaliteitssysteem en de verificatie van de emissiecijfers voor de Nederlandse Emissieregistratie. Afgelopen jaar is de emissietrend door herberekeningen met 2% naar beneden bijgesteld. Volgens de huidige inventarisatie is totale uitstoot van broeikasgassen in 2002 gelijk aan die in het basisjaar 1990 (1995 voor de F-gassen). Na temperatuurcorrectie voor 2002 zijn de emissies 3% hoger. In die periode zijn de emissies van CO2 met 10% toegenomen, terwijl de CH4- en N2O-emissies met resp. 32% en 7% afnamen. Van de zgn. F-gassen, waarvoor 1995 het referentiejaar is, nam de totale emissie met 60% af. De HFK- en PFK-emissies namen met resp. 65% en 35% af, terwijl de SF6 met circa 15% toenamen in 2002 ten opzichte van 1995. Volgend jaar zal opnieuw een bijstelling volgen van mogelijk enkele procenten omdat in het kader van de afronding van het verbeterprogramma voor veel bronnen en stoffen de emissies herberekend zullen worden zodat voldaan wordt aan de eisen van de UNFCCC en het Kyoto Protocol.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2004-05-25 )