|   print

[  ]
 
Groeneveld PH ; Schijndel MW van ; Soczo ER

113 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
This Selection Document has been drawn up to support a further filling in of environmental-oriented technology policy. It can be used as one of the directive instruments to determine where policy instruments for the environmental-oriented technology policy could be applied. Starting from the environmental deficiencies signalled in the Second National Environmental Policy Plan (NMP-2) and the Third National Environmental Outlook (RIVM, 1993), technological solutions which might contribute to decreasing the environmental deficiencies are identified in this Selection Document. The orientation year for determining environmental deficiencies is 2010. The aim of the study is to indicate for all target groups what contribution technological solutions can make to eliminating/decreasing the environmental deficiencies in 2010. These technological solutions are identified per target group at a process level, based mainly on the causes of the environmental deficiencies at the same level. The most important causes of environmental deficiencies in 2010 are the combustion of fossil fuels and the use (consumption) of (certain) products. Technological solutions for the medium term cannot overcome all environmental deficiencies. Besides technological solutions at a process level a few technological solutions at a chain level are also identified. These can often only be implemented in the long term (after 2010) and can notably radically change the production and consumption structures. The key concept here is the changing and/or decreasing input of raw materials in the economic system.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit Keuzedocument is opgesteld ter ondersteuning van de nadere invulling van het milieugerichte technologiebeleid. Het kan worden gebruikt als een van de sturingsinstrumenten om te bepalen waar beleidsinstrumenten ten behoeve van het milieugerichte technologiebeleid ingezet kunnen worden. In dit Keuzedocument worden, uitgaande van de in het NMP-2 gesignaleerde milieutekorten, technologische oplossingsrichtingen geidentificeerd die mogelijk kunnen bijdragen aan het verminderen van de tekorten. Het zichtjaar is hierbij nadrukkelijk 2010. Doel van deze studie is om per doelgroep aan te geven welke bijdrage technologische oplossingen kunnen leveren aan het opheffen/verminderen van milieutekorten. Deze technologische oplossingen zijn per doelgroep hoofdzakelijk op procesniveau vastgesteld op basis van de oorzaken van de milieutekorten op datzelfde niveau. Als belangrijkste oorzaken van milieutekorten in 2010 zijn de verbranding van fossiele brandstoffen en het gebruik (consumptie) van (bepaalde) produkten naar voren gekomen. Technologische oplossingen voor de middellange termijn kunnen niet in alle gevallen de tekorten opheffen. Naast technologische oplossingen op procesniveau zijn tevens enkele technologische oplossingen op het niveau van ketens geidentificeerd. Deze kunnen veelal pas op de lange termijn (na 2010) volledig geimplementeerd worden en kunnen diep ingrijpen in de huidige produktie- en consumptiestruktuur. Sleutelbegrip hierbij is de vermindering en/of verandering van de input van primaire grondstoffen in het economisch systeem.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-10-31 )