|   print

De maatschappelijke betekenis van geluid
[ The societal meaning of sound and noise ]
 
Devilee J, Maris E, van Kamp I

57 p in Dutch   2010

RIVM rapport 815120004
download pdf (512Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
People prefer to have control over sounds and noise in their environment. If this is not the case it affects their behaviour in terms of helping behaviour, aggression and tolerance towards other people. It is important that this is taken into account in policy and action It is e.g. advisable that noisy events are announced timely to residents such as pop concerts and building activity.
This is one of the conclusions of a study of RIVM into the societal aspects of environmental noise commissioned by the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. This study comprises of a literature study and interviews with experts. Until now relatively little attention has been paid at both the scientific as policy side to the meaning of sound and noise for both producer and receiver. General research and policy into environmental noise has been dominated by 1) noise as a physical measure in decibels such as Lden, Lmax and SEL 2) noise as a stressor and 3) noise as disturbance. The emphasis lies primarily on (exceedance of) threshold levels and accompanying negative health effects.
In the past years, there has been growing attention to the perception of noise and the role of its meaning and context. City planners are exploring the negative aspects of acoustic environments in conjunction with positive, potentially restorative aspects. For example by integrating sounds which people perceive as pleasant into urban areas. However, there is still a need for a theoretical framework in which both positive and negative aspects can be combined and in which acute and long term health effects as well as (social) behavioral aspects are integrated.
RIVM has canvassed such a model taking human behavior and motives as a point of departure and its social effects on the immediate environment. The Institute advises to take these aspects of motives, meanings and behaviour into account in approaches to environmental noise, noise research as well as noise regulation.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Mensen willen graag controle over geluid in hun omgeving. Als dat niet het geval is, heeft dat invloed op hun gedrag. Ze kunnen bijvoorbeeld agressief worden of hun behulpzaamheid en geduld verliezen. Het is daarom van belang dat beleidsmakers zich hiervan bewust zijn en maatregelen daarop afstemmen. Zo is het raadzaam bewoners vooraf te informeren over geluidoverlast, zoals van popconcerten, bouwactiviteiten en dergelijke.
Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar geluid en sociaal gedrag in opdracht van het ministerie van VROM. Hiervoor is literatuuronderzoek gedaan en zijn experts geraadpleegd. Tot nu toe is er relatief weinig aandacht voor de betekenis van geluid, voor de geluidproducent en ontvanger, en de context waarin het optreedt. Vooralsnog staat onderzoek en beleid op het gebied van omgevingsgeluid in het teken van geluid als een fysische maat in decibellen, geluid als stressor en tot slot geluid als verstoring. Hierbij ligt de nadruk op (overschrijdingen) van drempelwaarden en bijbehorende negatieve effecten op welbevinden en gezondheid.
De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de maatschappelijke betekenis van geluid. Zo verkennen stedenbouwkundigen en planologen zowel de nadelige kanten van geluid en lawaai als de positieve, potentieel herstellende functie ervan. Bijvoorbeeld door bronnen van geluiden die mensen als prettig ervaren in stedelijke gebieden te integreren. Er bestaat echter nog geen theorie die ruimte biedt voor zowel de positieve als negatieve aspecten van geluid en waarin sociale en maatschappelijke aspecten worden geļntegreerd met korte en lange termijn gezondheidseffecten.
Het RIVM heeft daarom een model ontwikkeld dat uitgaat van de motieven en behoeften van mensen om lawaai te maken en de sociale effecten daarvan op de omgeving. Het instituut beveelt aan om bij het denken over geluid, het geluidonderzoek en geluidregulatie rekening te houden met deze motieven, betekenissen en gedrag.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-11-04 )