|   print

Beoordelingssysteem Milieugevaarlijke Stoffen. Schattingsmodellen voor blootstellingsanalyse
[ Evaluation System Hazardous Substances. Estimation models for exposure analysis ]
 
van de Meent D, de Greef E

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 840290005

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderzocht is in hoeverre met behulp van modellen een schatting is te maken van de concentraties die in het milieu kunnen optreden nadat een nieuwe stof op de markt zal zijn gebracht. Na evaluatie van de bestaande mathematische modellen voor intercompartimentale verspreiding van stoffen wordt de door Mackay voorgestelde berekeningsmethode met multicompartimentale boxmodellen aanbevolen. Voor het uitvoeren van dit soort berekeningen is een eenvoudig spreadsheet (Multiplan voor Apple IIe) gemaakt, waarmee een willekeurige stof in een willekeurige milieustudie kan worden gemodelleerd. Uit tests met drie bestaande stoffen (benzeen, PCB-153 en cadmium) is gebleken dat de voorgestelde rekenmethode bruikbaar is voor het schatten van te verwachten blootstellingsconcentraties, mits voldoende informatie beschikbaar is over intercompartimentale verdelingsevenwichten en biotische en abiotische omzettingssnelheden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-09-30 )