|   print

[  ]
 
Mulschlegel, J.

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In een beperkt grondwaterkwaliteitsonderzoek in het zuidelijk deel van west Noord-Brabant werden in 1983 een honderdtal grondwatermonsters genomen. De monsters zijn op een groot aantal macroparameters geanalyseerd en tevens werd een deel ook op spoorelementen onderzocht. Ook kon gebruik worden gemaakt van recente analyseresultaten van derden. In het onderzoek zijn de analyseresultaten op een aantal manieren bewerkt. Er is gekeken naar relaties tussen gehalten en diepteligging van bemonstering, naar de ruimtelijke verdeling van gehalten van parameters per watervoerend pakket en naar een kwaliteitsbeeld per parameter in een aantal verticale profielen. Uit de gepresenteerde waarden valt op te maken dat bij diverse parameters de strengste toetsingscriteria t.a.v. bodemverontreinigingen worden overschreden. In het bijzonder geldt dit voor de parameters zink (tot ca. 25 m beneden maaiveld), lood en arseen (op grotere diepten) en totaal fosfaat (gehele profiel).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-11-30 )