|   print

[  ]
 
Glasbergen, P. , Kusse, A.A.M.

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Tot 1973 is door DSM een katalysator die o.a. uraanantimoonoxide bevatte met proceswater geloosd in een bezinkvijver in een voormalige bruinkoolgroeve. In 1979 was er sprake van een ernstige grondwaterverontreiniging. In 1983 bleek dat de verspreiding in het grondwater bepaald werd door een opbolling in de grondwaterspiegel aan de noordwestzijde van de berging en de aanwezigheid van watervoerende grindlagen. Uit een boring in de stort zelf bleek dat het waterpeil fluctueerde en dat er een relatie tussen deze fluctuaties en de neerslag bestond. De tot medio 1985 beschikbaar gekomen gegevens zijn in het voorliggende rapport verwerkt. Hoewel in sommige putten de verontreiniging afneemt is aan de zuidwestzijde een duidelijke toename geconstateerd. In de door de stort heen voortgezette boring is in het grondwater antimoon aangetroffen in concentraties van meer dan 40 microgram/l. De geologische interpretatie van deze laatste boring wijst op de aanwezigheid van een met zand gevulde geulvormige structuur, die midden onder de berging doorloopt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-12-31 )