|   print

Ontwerp-basisdocument benzeen
[ Integrated criteria document Benzene ]
 
Sloof W, Bresser AHM, Besemer AC, Blokzijl PJ, Canton JH, van Gemert Lj, Huldy HJ, Huijgen C, Knaap AGAC, Knoop J, Kool HJ, Maas RJM, Minderhoud A, van der Most PFJ, Mulder HCM, van Noort PCM, Ros JPM, Struijs J, Vink GJ, de Vrijer F, van de Wiel HJ, Woutersen RA

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 840760002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderhavig document omvat gegevens over benzeen inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en -routes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-07-31 )