|   print

Ecotoxicological models for Dutch environmental policy - Models to be addressed in the Stimulation Program System-Oriented Ecotoxicological Research (NWO/SSEO)
[ Ecotoxicologische modellen ten behoeve van het Nederlandse milieubeleid ]
 
Posthuma L, Klok C, Vijver MG, ten Brink P, van den Ende FP, Traas TP, Hendriks AJ

91 p in English   2005

RIVM rapport 860706001
download pdf (1084Kb)  
Rapport is verkrijgbaar bij RIVM en Alterra  

Toon Nederlands

English Abstract
Ministries have each their own models to assess risks of chemicals. This report gives an overview of models used in environmental policy to asses risks on ecosystems. Nowadays, many locations deal with contamination that exceeds the risk limits. It therefore becomes crucial for environmental policy to determine real ecological risks of diffuse and chronic stress caused by single contaminants and by mixtures thereof. Effects of diffuse, chronic stressors are difficult to identify in the field. These issues triggered the development of the Stimulation Program Systems-Oriented Ecotoxicological Research (SSEO). Within the SSEO program, data are collected from diffuse and chronic contaminated fields. These data will be used in the next research phase to validate the eco(toxico)logical models used for policy formulation. The validation of models gives insight on the fact if policy measures should be (partially) intensified or relaxed for reaching the environmental policy targets.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Elk ministerie heeft zijn eigen modellen voor inschatting van risico's van stoffen. Dit rapport bevat een selectie van modellen die gebruikt worden om risico's voor planten en dieren te schatten. De resultaten van veldmetingen worden vergeleken met normen. De laatste tijd is het aantal gevallen waarin milieunormen worden overschreden gegroeid. De volgende vragen moeten worden beantwoord: Hoe erg is normoverschrijding? Zijn de normen streng genoeg, om effecten van mengsels van stoffen te voorkomen? Het aantonen van effecten veroorzaakt door mengels van verontreinigingen is moeilijk. Daarom is een onderzoeksprogramma opgezet: "Stimulerings-programma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek" (SSEO). In het SSEO programma zijn metingen verzameld op plaatsen met langdurige verontreinigingen met mengsels van stoffen in lage concentraties. De gemeten concentraties zullen in de volgende onderzoeksfase worden gebruikt om de toepasbaarheid van de modellen te onderzoeken. Er wordt nagegaan, of het beleid gelijk kan blijven of veranderd moet worden om de gestelde beleidsdoelstellingen kunnen halen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Alterra RIZA Radbout Universiteit Nijmegen
( 2006-02-14 )