|   print

Exposure and ecological effects of toxic mixtures at field-relevant concentrations. Model validation and integration of the SSEO programme
[ Blootstelling aan en ecologische effecten van toxische mengsels bij veldrelevante verontreinigingsituaties ]
 
Posthuma L, Vijver MG

199 p in English   2007

RIVM rapport 860706002
download pdf (2402Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Local environmental conditions need be taken into account to assess the impacts of diffuse environmental pollution on ecosystems. This was shown in an evaluation of the scientific results of the Dutch Stimulation Programme System-Oriented Ecotoxicological Research, led by RIVM.
Effects of diffuse pollution on the environment were studied at three contaminated areas in the Netherlands: the flood plains of a large lowland river (Waal), a tidal area (Biesbosch) and a peat soil area (near Vinkeveen). Diffuse pollution is present in these areas. Type and magnitudes of effects were determined and analysed.
The integrated results analysis showed that effects ranged from absent or low, to clearly visible and large. The magnitude of effects depended on the local composition of the mixture, the local characteristics of the soil, the water or the sediment, and the sensitivity of the local micro-organisms, plants and animals being exposed. The combination of these three characteristics influenced the type and magnitude of impacts.
The measurement methods and the modelling analyses used in the research programme appeared to be useful for managing the risks of diffuse site contamination. Application of these methods and analyses is useful for the Dutch situation, given the large areas with diffuse contamination. Sanitation of large, diffusely contaminated areas is not a practicable solution. RIVM recommends the development of a toolbox for ecological risk assessment. Application of such a toolbox will lead to a better assessment of local risks, and the assessment will be based more on ecological approaches. Eventually, this will result in linkage between substance-oriented policies and the management of contaminated sites.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Om de effecten te voorspellen van giftige stoffen die zich diffuus in het milieu verspreiden is het nodig om de lokale milieucondities in kaart te brengen. Dit blijkt uit een evaluatie van resultaten uit het Nederlandse Stimuleringsprogramma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek (SSEO) die uitgevoerd is onder leiding van het RIVM.
De afgelopen zes jaar zijn op drie verontreinigde locaties in Nederland de effecten onderzocht van giftige stoffen op milieu, planten en dieren. De locaties betroffen de uitwaarden van een grote rivier (de Waal), een getijdegebied (de Biesbosch) en een veenweidegebied (nabij Vinkeveen). Op deze plekken hebben zich giftige stoffen verspreid over de omgeving. Van deze diffuse verontreinigingen werden de omvang en effecten gemeten en geanalyseerd.
Uit het onderzoek blijkt dat de effecten varieerden tussen niet-waarneembaar of zeer gering tot waarneembaar en groot. De grootte van de effecten hing af van de aanwezige stoffen en hun concentraties, de eigenschappen van bodem, water of sediment op de locatie, en de gevoeligheid van planten en dieren die werden blootgesteld aan de stoffen. Dit maakt duidelijk dat milieucondities voor een deel de effecten van de stoffenmengsels bepalen.
De meetmethoden en modelanalyses van het SSEO-programma blijken bruikbaar voor het beheersen van lokale risico's van verontreinigingen. Voor Nederland is het heel belangrijk om deze instrumenten op grotere schaal toe te passen gezien de vele diffuus verontreinigde locaties. Saneren is op die plekken geen oplossing. Om de risico's van deze verontreinigingen te beheren adviseert het RIVM een risicotoolbox te ontwikkelen. Toepassing daarvan is nodig voor een betere op ecologie gebaseerde effectbepaling. Dit kan uiteindelijk leiden tot een koppeling tussen stoffenbeleid en gebiedsbeheer.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Alterra Wageningen Radboud Universiteit Nijmegen Vrije Universiteit Amsterdam Wageningen University and Research Centre WUR IMARES
( 2007-12-14 )