|   print

Achtergronden beleid bovengrondse hoogspanningslijnen
[ Background of the Dutch overhead power line policy ]
 
Kelfkens G, Pruppers MJM

81 p in Dutch   2007

RIVM rapport 861020014
download pdf (3778Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Magnetic fields due to overhead power lines in new dwellings, schools and daycare centres should not exceed 0.4 microtesla. The Dutch government advises municipalities, provinces and grid companies in achieving this standard by establishing, as preventive measure, zones that are kept free from these type of buildings. This applies to new developments in the vicinity of existing power lines and to new power lines being developed close to existing residential areas. RIVM supported the Ministry of Environment in developing this overhead power line policy.
The policy has been developed because children living near overhead power lines may run an increased leukaemia risk due to magnetic fields from the power lines, although a causal connection has not been proven. The goal of this precautionary policy is to prevent a future increase in this potential risk.
The magnetic field zone marks an area in the vicinity of the power lines where the magnetic field averaged over a year exceeds 0.4 microtesla. Its width is derived from the nominal current for which the power line has been designed. This choice for the magnetic field zone is in line with international epidemiological surveys.
RIVM supported the government in providing policy makers with the best available scientific knowledge and also developed tools for implementing the policy. A guideline for calculating the magnetic field zone and a digital map of the overhead power lines with the corresponding magnetic field zones form the two most important tools. These tools are available in Dutch via the website http://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen developed by RIVM for municipalities, provinces and grid companies.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Magnetische velden afkomstig van bovengrondse hoogspanningslijnen mogen in nieuwe woningen, scholen en kinderdagverblijven niet sterker zijn dan 0,4 microtesla. De overheid adviseert daarom gemeenten, provincies en netbeheerders om rond die hoogspanningslijnen preventief een zone in te stellen die vrij blijft van dergelijke bebouwing. Dit geldt voor situaties waarin nieuwe woningen in de buurt van een bovengrondse hoogspanningslijn worden gebouwd of nieuwe hoogspanningslijnen die bij bestaande woonwijken worden gerealiseerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ondersteund bij het ontwikkelen van dit beleid.
Het beleid is ontwikkeld omdat kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen mogelijk een hogere kans op leukemie hebben. Het magnetische veld zou daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn, al is een oorzakelijk verband niet bewezen. Met het voorzorgsbeleid wil de overheid voorkomen dat het potentiele risico toeneemt.
De magneetveldzone rond de hoogspanningslijnen markeert een gebied waarin het magnetische veld, gemiddeld over een jaar genomen, sterker is dan 0,4 microtesla. De breedte van de zone wordt afgeleid uit de nominale stroom waarvoor de hoogspanningslijn is ontworpen. De keuze voor deze magneetveldzone sluit goed aan bij internationale epidemiologische onderzoeken.
Het RIVM heeft de overheid bijgestaan door de beleidsmakers van actuele wetenschappelijke kennis te voorzien. Daarnaast heeft het instituut hulpmiddelen ontwikkeld om het beleid naar de praktijk te kunnen vertalen. De twee belangrijkste hulpmiddelen zijn: een methode om de magneetveldzone te berekenen en een digitale kaart van de Nederlandse bovengrondse hoogspanningslijnen met bijbehorende magneetveldzones. Deze hulpmiddelen zijn te vinden op een website die het RIVM voor gemeenten, provincies en netbeheerders heeft ontwikkeld, http://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-03-19 )